14. tammikuuta 2010

Oikeuskansleri: Tehy-sopimus yhdenvertaisuuslain syrjintäkiellon vastainen

Oikeuskansleri on vastannut tekemääni kanteluun Tehy-sopimuksen ei-Tehyläisiä sairaanhoitajia koskevasta syrjinnästä. Oikeuskansleri on todennut tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkisen syyllistyneen tasa-arvolain rikkomiseen edesauttaessaan kyseisen syrjivän sopimuksen syntyä neuvotellessaan siitä. Niin ikään oikeuskansleri toteaa Työmarkkinalaitoksen rikkoneen yhdenvertaisuuslain syrjintäkieltoa, kun se maksaa erisuuruista palkkaa työntekijöille näiden ammattiliiton perusteella. Siihen, syrjitäänkö yksittäistä työntekijää, oikeuskansleri ei ota kantaa, vaan asia on jokaisen yksittäisen työntekijän itse selvitettävä oikeusteitse.

Asiasta voi lukea myös Aamulehdestä, artikkeli tässä.

Parhaita paloja oikeuskanslerin päätöksestä:


Kummallakin kantelijalla on mahdollisuus tasa-arvolain perusteella vaatia omassa tehtävässään samaa palkkaa kuin Tehyn jäsenille maksetaan, jos heidän verrokkihenkilönsä työtehtävät ovat samoja tai samanarvoisia.

...

Yhdenvertaisuuslain (21/2004) 2 §:n 2 momentin mukaan lakia sovelletaan sekä julkisessa että yksityisessä toiminnassa, kun kysymys on muun ohella työoloista tai työehdoista. Lain 6 §:n 1 momentin mukaan ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuuslain esitöiden HE 44/2003 vp, s. 41) mukaan kiellettyjen syrjintäperusteiden luettelo vastaisi sekä perustuslain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja syrjintäperusteita että syrjintä- ja työsyrjintädirektiivissä säädettyjä kiellettyjä syrjintäperusteita.

...

(Kunnallinen työmarkkina)Laitos ei ole myöskään tuonut esiin seikkoja, jotka liittyisivät yhdenvertaisuuslain 7 §:n tarkoittamiin sallittuna pidettävän epäsuotuisan kohtelun oikeuttamisperusteisiin. Sopimusta on siten pidettävä yhdenvertaisuuslain syrjintäkiellon vastaisena.

...

Sitovuuspiirin rajoittamisesta kuitenkin seuraa, että Tehyyn kuulumatonta viranhaltijaa ja työntekijää kohdellaan, on kohdeltu tai kohdeltaisiin epäsuotuisammin kuin Tehyn jäsentä ilman, että perusteena olisi työtehtävien laatuun ja niiden suorittamiseen liittyvä todellinen ja ratkaiseva vaatimus. On huomattava, että yhdenvertaisuuslain 6 §:n mukaan sopimus sellaisenaan rikkoo syrjintäkieltoa, vaikka sitä ei olisikaan vielä sovellettu yksittäisissä palkkausta koskevissa päätöksissä. Tähän viittaa lain termi ”kohdeltaisiin”.

Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen pätevyyden, voimassaolon, sisällyksen, laajuuden ja tietyn sopimuskohdan oikean tulkinnan arviointi kuuluu työtuomioistuinlain (646/1974) 1 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan työtuomioistuimen toimivaltaan. Ne, jotka eivät ole sopimukseen sidottuja, eivät voi omissa nimissään ajaa kannetta työtuomioistuimessa. 

Vaikka sopimuksen sitovuuspiirin rajoitus rikkookin yhdenvertaisuuslain syrjintäkieltoa, yksilöidysti eri asemaan asettaminen tapahtuu vasta sopimukseen sidottujen, sitä noudattavien työnantajien kuhunkin viranhaltijaan ja työntekijään soveltamilla toimenpiteillä. Niihin tyytymättömällä viranhaltijalla ja työntekijällä on mahdollisuus saattaa kysymys työnantajien menettelyn syrjivyydestä yleisen tuomioistuimen tutkittavaksi yhdenvertaisuuslain 16 §:n sekä työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 2 §:ssä ja kunnallisen viranhaltijalain (304/2003) 12 §:ssä säädettyjen syrjintäkieltojen nojalla. He voivat vaatia palvelussuhteestaan johtuvaa taloudellis ta etua, viranhaltija hallintolainkäytön järjestyksessä ja työntekijä suorituskanteella yleisessä alioikeudessa (KHO 1999:80, KKO 2002:59).

...

Saatan vastaisen varalle työmarkkinalaitoksen tietoon tämän käsitykseni ja tuon vielä esille, että työmarkkinalaitosta viranomaistehtävässä sitoo viranomaisille yhdenvertaisuuslain 4 §:ssä säädetty erityinen velvoite edistää yhdenvertaisuuden toteutumista.

...

Saatan sekä valtiovarainministeriön että työ- ja elinkeinoministeriön harkittavaksi, onko esillä olevassa asiassa ilmenneiden seikkojen valossa kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen ulkopuolella olevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien katsottava toteutuneen riittävässä määrin.

Harkinnassa tulisi ottaa muun muassa huomioon lainsäädännössä oleva sopimuksen sitovuuspiirin rajoittamisen mahdollisuus syrjintäkieltoja loukkaavalla tavalla sekä sopimuksen ulkopuolella olevien rajoitettu mahdollisuus saattaa kysymys sopimuksen syrjivyydestä työtuomioistuimeen tai yhdenvertaisuuslain 10 §:n mukaiseen arviointiin.

Ministeriöiden tulee 31.5.2010 mennessä ilmoittaa harkintansa tuloksista ja mahdollisista lain-
säädännöllisistä ja muista toimenpiteistään.


Että silleen. Pitääköhän hommata nyt se juristi ja vetää VSSHP oikeuteen syrjinnästä, kun on ainakin oikeuskanslerin näkemyksen mukaan siihen perusteet olemassa?

Entä Tehy, miltä tuntuu valittaa aina (naisiin) kohdistuvasta syrjinnästä ja nyt itse syyllistyä syrjintään? Vituttaako kun teette itsestänne täysin pellen?

6 kommenttia:

 1. Hienoa Markus!! Onnitteluni!

  Päätös oli todella tervetullut ja toivottavasti siitä seuraa myös jatkoa...

  Tehyssä toimii ymmärtääkseni paljon demareita? En ole kuullut, että he olisivat pitäneet kovaa meteliä hyvin selvästä yhdenvertaisuuslain vastaisesta ratkaisusta!

  Samanlaisia demariretkuja kuin muutama vuosi sitten oli Turun kaupungin liikennelaitoksella, jotka hyväksyivät rahastuslisä sopimuksen, missä nuoret kuljettajat eivät saaneet lisää, mutta vanhat saivat, vaikka työtehtävä oli täysin sama. Kovan taistelun jälkeen asia saatiin ratkaistua sillä, että kaikilta vietiin lisä pois ja tilalle annettiin pieni palkankorotus kaikille kuljettajille.

  Mielenkiintoista asiassa on mielestäni demari näkökulma, miten eriarvoisuutta puolustaneiden demareiden selitykset tulevat olemaan?

  Markus! Toivottavasti sinä muuttaisit takaisin turkuun ja olisit ensi eduskunta vaaleissa Muutos 2011 listalla ehdokkaana tai edes kokoomuksen ja jos et muuta niin toivon, että olist ehdolla ainakin ukissa, niin heillä olsi edes yksi varteen otettava ehdokas.

  VastaaPoista
 2. Pakko kysyä oletko aikeissa jatkaa asiaa oikeudessa jotenkin. Olen vasta toisen vuoden oikkari mutta luulisin että saamatta jääneitä palkkoja voisi vaatia perusteettoman edun palautuskanteella, koska se ei vaadi tuottamusta.

  Työnantajasihan ei ole rikkonut mitään työehtosopimusta, mutta toisaalta on hyötynyt sinun kustannuksellasi ilman oikeusperustetta, jos siis myös oikeudessa oikeuskanslerin kanta pysyy.

  Sitäpaitsi jos työnantajasi on julkiselta sektorilta (ja ainakin jos olet virkasuhteessa) niin asiaa voi ajaa hallinto-oikeudessa joka on oikeudenkäyntikulujen kannalta varsin riskitöntä puuhaa.

  Ehkä kannattaisi käydä jonkun lakimiehen puheilla... :-)

  VastaaPoista
 3. > saamatta jääneitä palkkoja voisi
  > vaatia perusteettoman edun
  > palautuskanteella, koska se ei
  > vaadi tuottamusta.
  > Työnantajasihan ei ole rikkonut
  > mitään työehtosopimusta, mutta
  > toisaalta on hyötynyt sinun
  > kustannuksellasi ilman
  > oikeusperustetta

  Totta, totta, mutta unohdat nyt kokonaan sen kenties tärkeimmän asian: Minua on SYRJITTY. Syrjintä on laitonta ja etenkin kuntatyönantaja on sitoutunut nimenomaan taistelemaan syrjintää vastaan.

  VastaaPoista
 4. On tapahtunut syrjintä rikos, joka on ollut erittäin laajaa ja määrätietoista.

  Kaikki syrjintään syyllistyneet pitää tuomita VANKEUS rangaitukseen, koska syrjintä on ollut törkeää!

  Syrjintä on suomen lakien vastaista toimintaa!!!

  VastaaPoista
 5. Hienoa, syksyllä 2007 tehyläiset saivat muita pienempää palkkaa perusteena se, että liittomme ei kuulunut sopimuksen piiriin. Se maksetaan varmaan nyt samalla.

  nim. Meidän liittomme hoitaa teidänkin liittonne palkankorotukset.

  VastaaPoista
 6. > Hienoa, syksyllä 2007 tehyläiset
  > saivat muita pienempää palkkaa
  > perusteena se, että liittomme ei
  > kuulunut sopimuksen piiriin. Se
  > maksetaan varmaan nyt samalla.
  > nim. Meidän liittomme hoitaa
  > teidänkin liittonne
  > palkankorotukset.

  Työehtosopimusten yleissitovuus tarkoittaa, että myös liittoon(ne) kuulumattomat joutuvat olemaan töissä liiton(ne) neuvottelemilla paskapalkoilla ja paskatyöehdoilla, ilman valinnanvaraa ja vaikkapa työntekijäkohtaista neuvottelumahdollisuutta.

  Ikäänkuin siinä ei olisi tarpeeksi vääryyttä jo ennestään, mutta kun siihen vielä lisätään se, että palkan maksuperusteena on yhdistyksen jäsenkirja niin oh-hoh. Sopiiko, että jatkossa vaikkapa RKP:n tai Laitilan Seudun Pilkkijät ry:n jäsenkirjalla saa extrapalkkaa, mitä muut työntekijät eivät saa? Onkohan se ihan oikein, noin niinkuin "sama palkka samasta työstä" periaatteelle?

  VastaaPoista