30. heinäkuuta 2018

Kävelyllä ja kahlaamassa ukkoskuurossa

Kooste pienestä kävelyreissusta ukkoskuuron keskellä Raumalla. Vettä tuli todella runsaasti ja todella lyhyessä ajassa, meni välillä kahluuhommiksi vyötäröä myöden.


28. heinäkuuta 2018

Valitukseni hovioikeuteen Korjakoffin määräämästä järjestyssakosta

Järjestyssakkofarssini etenee. Alla Helsingin hovioikeudelle lähettämäni valitus Mitja Korjakoff määräämästä järjestyssakosta Ilja Janitskin oikeudenkäynnin nauhoittamiseen liittyen. Minähän annoin asiassa jo hieman samansisältöisen lausuman Korjakoffille, mutta tämä siitä huolimatta määräsi minulle lakiin perustumattoman 1000€ järjestyssakon. Katsotaanpa, laittaako hovioikeus tämän hämärän tuomari Mitja Korjakoffin ojennukseen vaiko ei. En toivo liikoja, koska olen jo liian tottunut oikeusmurhiin, mutta olisihan se kiva poikkeus, että edes joskus voisi saada oikeutta Suomessa.

Piffiläisten ja muiden viranomaisuskovaisten reaktiot tiedän jo ennalta:
- Jos voitan, niin nämä paskahousut mätäpaiseet sanovat:"Mitä se Jansson ulisee, se voitti juttunsa ja sai oikeutta, Suomessa on toimiva oikeuslaitos."
- Jos häviän, niin nämä paskahousut mätäpaiseet sanovat:"Mitä se Jansson ulisee, se hävisi juttunsa kuten pitikin, Suomessa on toimiva oikeuslaitos."HELSINGIN HOVIOIKEUDELLE                                                                                         VALITUSAlioikeustiedot: Helsingin käräjäoikeus 29.6.2018, käräjätuomari Mitja Korjakoffin päätös 18/129764

Asia: Järjestyssakon tuomitseminen

Valittaja: Markus Mikael Jansson VALITUS JA VAATIMUKSET

1) Pyydän, että minulle myönnetään asiassa jatkokäsittelylupa, koska on aihetta epäillä käräjäoikeuden tuomion laillisuutta valituksessani ilmenevistä syistä ja perusteista johtuen, sekä siitä syystä, että kyseessä on ennakkotapaus nauhoittamisesta määrättävään järjestyssakkoon liittyen.

2) Pyydän, että asiassa järjestetään suullinen pääkäsittely joko Helsingin hovioikeudessa, tai mieluummin Vaasan hovioikeudessa (Porissa), koska olen nimennyt todistajan ja aion esittää todistelua asiassa.

3) Ensisijaisesti kiistän käräjätuomari Mitja Korjakoffin määräämän järjestyssakon laillisuuden ja vaadin sen hylkäämistä, sekä korvauksia minulle aiheutuneista kuluista korvausvaatimukseni mukaisesti.

4) Toissijaisesti kyseenalaistan käräjätuomari Mitja Korjakoffin määräämän järjestyssakon kohtuullisuuden ja vaadin sitä alennettavaksi esim. 100€ suuruiseksi.

5) (Perustelut oikeudenkäynnin maksuttomuudelle, henkilökohtaisia tietoja jne.)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKORVAUSVAATIMUKSET

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun 9 luvun 1 a §:n nojalla vaadin, että minulle
korvataan valtion varoista lausumispyynnön noutamis, laatimis, tarkastuttamis, lähettämis, sekä valituksen laatimis jne. kuluina 14 tunnin työpanokseni mukaan 210€ päätöksen antamispäivästä lukien 30 vuorokauden sisällä laillisine korkoineen lähettäjätiedoissa mainitulle tilille. Erittely kuluista:
- 0,75h lausumapyynnön noutaminen haastemieheltä.
- 2,0h lausumapyyntöön / järjestyssakkoasiaan perehtyminen.
- 1,5h
lukuisat puhelinkeskustelut Helsingin käräjäoikeuteen useisiin eri osastoihin, jotta joku osaisi vastata asiaan liittyviin kysymyksiini. Osaston 3 kanssa käyty erikseen pitkät puhelinkeskustelut.
- 0,5h sähköpostikirjeenvaihto Helsingin käräjäoikeuden laamanni
Tuomas Nurmen kanssa asiaan liittyen.
- 1,25h katselmus vastaavanlaisiin tapauksiin, tietojen kerääminen asiaan liittyen.
- 2,0h lausuman laatiminen ja lähettäminen Helsingin käräjäoikeuteen.
- 2,0h päätöksen
vastaanottaminen ja siihen perehtyminen.
- 1,0h tietojen keruu hovioikeuden valitusta varten.
- 2,5h valituksen laatiminen ja lähettäminen hovioikeuteen.
- 0,5h valituksen tarkistuttaminen ulkopuolisella taholla.

Pyydän oikeutta lisäksi korvaamaan myös itse hovioikeuden käsittelypäivästä johtuvat matka- majoitus- ajankäyttö- yms. kulut, joista esitän erillisen korvausvaatimuksen ko. käsittelyssä, kun ko. kulut ovat selvillä.VALITUKSEN PERUSTELU

(3.) Suullisen käsittelyn taltioinnista säädetään laissa oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa 30.3.2007/370
"4. luku Suullinen käsittely
21 § Suullisen käsittelyn taltiointi
Muu kuin tuomioistuin saa julkisessa suullisessa käsittelyssä valokuvata, nauhoittaa ja muulla tavoin tallentaa sekä siirtää teknisin menetelmin kuvaa ja ääntä vain puheenjohtajan luvalla ja hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti."

On huomioitavaa, että kyseisen 21§ rikkomisesta ei ole säädetty mitään rangaistusta tai seuraamusta missään laissa. Näin myös asiantuntijat vahvistavat:
"Ongelma on siinä, ettei julkisen oikeudenkäynnin kuvaaminen ole laissa kielletty. Siitä ei voi rangaista. Oikeuden puheenjohtaja voi enintään poistaa kuvaus- tai tallennuskieltoa uhmaavan salista."

Se tosiasia, että nauhoittamisesta oikeussalissa ilman- tai vastoin puheenjohtajan lupaa ei voida rangaista, käy myös ilmi esimerkiksi tästä uutisesta, jossa Oulun käräjäoikeuden laamanni Antti Savelaa on haastateltu:
"Lännen Median lehdet kertoivat kaksi viikkoa sitten, että maahanmuuttovastainen aktivisti Junes Lokka kuvasi salaa Oulun suurta huomiota saaneen insestioikeudenkäynnin ja julkisti luvatta tekemänsä tallenteet netissä. Videoilla ei näy oikeussalin tapahtumia, mutta keskustelut ovat tallenteilla kuultavissa. Lokka toimi luvatta, sillä oikeuden puheenjohtaja salli kuvaamisen oikeussalissa vain oikeuden istunnon aluksi. Oulun käräjäoikeuden laamannin Antti Savelan mukaan oikeudenkäynnin puheenjohtaja kävi Lokan julkistamat videot läpi ja tarkisti onko niihin tallennettu myös oikeudenkäynnin salassapidettäviä osia.
- Näin ei ole tapahtunut, joten asia on meidän osalta loppuun käsitelty. Meillä ei ole lain mukaan mahdollista alkaa muihin toimenpiteisiin, Savela sanoo."

Kyseisen oikeuskäsittelyn taltiointia koskevan lain rikkomisesta ei siis ole olemassa rangaistussäädöksiä. Taltioiminen oikeussalissa ilman lupaa tai vastoin kieltoa ei ole rikos, eikä siitä voida asettaa mitään seurausta tai rangaistusta, paitsi korkeintaan salista poistaminen, mikäli puheenjohtaja havaitsee oikeudenkäyntiä häiritsevän nauhoittamisen kesken oikeudenkäynnin. Tämän vuoksi kenellekään ei ole järjestyssakkoakaan siitä voitu määrätä, kuten esimerkiksi yllä olevastakin esimerkistä käy ilmi. Järjestyssakko tulee täten hylätä.

Järjestyssakosta sanotaan oikeudenkäymiskaaressa 1.1.1734/4:

14.luku asian käsittelystä oikeudessa
6 § (31.3.2006/244)
Tuomioistuimen puheenjohtaja on velvollinen valvomaan järjestyksen noudattamista istunnossa ja antamaan tätä varten tarvittavat määräykset. Puheenjohtaja voi määrätä istuntosalista poistettavaksi sen, joka häiritsee käsittelyä tai käyttäytyy muutoin sopimattomasti.

7 § (31.3.2006/244)
Joka
1) ei noudata puheenjohtajan 6 §:n nojalla antamia määräyksiä,
2) käyttää istunnossa tai tuomioistuimeen annetussa kirjoituksessa tuomioistuimen arvoa loukkaavaa tai muutoin sopimatonta puhe- tai kirjoitustapaa taikka
3) muutoin häiritsee käsittelyä tai käyttäytyy sopimattomasti,
voidaan tuomita maksamaan enintään 1 000 euron suuruinen järjestyssakko.
...
Tuomioistuin määrää 1 ja 2 momentissa tarkoitetut seuraamukset omasta aloitteestaan. Seuraamuksen määrääminen ei estä nostamasta syytettä samasta teosta, jos siitä on muualla laissa säädetty rangaistus. Järjestyssakkoa ja säilöön ottamista koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

Minun tapaukseeni ei päde 14. luvun 7§ 1. momentissa mainittu puheenjohtajan 6§ nojalla antamat määräykset, koska ne voivat koskea vain oikeudenkäynnin järjestyksen noudattamista koskevia määräyksiä tai salista poistamiskäskyn noudattamatta jättämistä. Järjestyksen noudattaminen tarkoittaa esimerkiksi salissa liikkumista, saliin asettumista, käsittelyn aloittamista, yleisön poistamista salista, käsittelyn päättämistä, puheenvuorojen jakoa ja niin edelleen. Näitä minä en ole rikkonut. Minua ei ole myöskään käsketty poistumaan ko. salista ko. käsittelyssä, joten poistamiskäskyn noudattamatta jättäminenkään ei päde minuun.

Puheenjohtajan määräämä taltiointikielto EI OLE järjestyksen noudattamista koskeva määräys, eli 14. luvun 6§ liittyvä määräys, vaan se on oikeudenkäymiskaaressakin määritelty täysin eri kohdassa (4. luku 21§). Kyseisessä 4. luvun 21§:ssa ei mainita, että mikäli kyseistä pykälää rikkoo, joutuisi 14. luvun 7§ mukaisten toimenpiteiden, eli järjestyssakon kohteeksi, kuten ei myöskään 14. luvun 6§ ja 7§ viitata tai mainita mitään liittyen 4. luvun 21§ nauhoituskiellon rikkomiseenkaan. Toisin sanoen, mikäli järjestyssakko olisi mahdollista määrätä nauhoituskiellon rikkomisesta, siitä mainittaisiin varmasti jommassa kummassa lain kohdassa, mutta näinhän asia ei ole!

Eduskunnan lakivaliokunnan mietintö 1/2006 vp kertoo, missä tilanteissa ko. järjestyssakkoa on tarkoitus käyttää:
"Tuomioistuimen olisi mahdollista määrätä häiritsevästi käyttäytyvälle henkilölle järjestyssakko."

Eduskunnan lakivaliokunnan mietintö 1/2006 vp toteaa selkeästi, että järjestyssakko on tarkoitettu käytettäväksi vain häiritsevästi käyttäytyvän henkilön ojentamiseen. Koska en käyttäytynyt häiritsevästi oikeudenkäynnissä, perusteita järjestyssakon määräämiselle ei ole.

Lain esitöidenkin (HE 271/2004) mukaan järjestyssakko ei ole rikosoikeudellinen rangaistus, vaan kurinpidollinen seuraus. Tuomioistuimen kurinpitoa koskevien säännösten tarkoituksena on häiriön poistaminen, eikä häiriötä aiheuttavan henkilön rankaiseminen. Koska tosiasiallista häiriötä ei ole oikeuskäsittelyssä aiheutettu nauhoittamisella, perusteita järjestyssakon määräämiseksi ei ole.

Haluan vielä huomauttaa, että käräjätuomari Mitja Korjakoff on väittänyt ratkaisun perusteluissaan:"Tallentamis- ja kuvauskielto on olennaisesti liittynyt järjestyksen noudattamiseen istunnossa. Ilman tällaista kieltoa pääkäsittelyn häiriötön sujuvuus olisi yleisöstä johtuvista syistä varsin todennäköisesti vaarantunut." Korjakoff vihjaa, että yleisönä on ollut henkilöitä, joilla olisi jotenkin ns. tapana käyttäytyä järjestystä häiriten ja aiheuttaa jonkinlaisia ongelmia. Tämä väite on törkeä, mielivaltainen, perusteeton ja perustelematon. Koen tämänlaisen perustelun loukkaavana, ennakkoluuloisena ja lakiin perustamattomana syrjintänä salissa olleita kohtaan, myös siis minua kohtaan. Mitään tosiasiasyitä sen enempää olettaa tällaista ei ole, kuin ei ole myöskään tosiasiasyitä väittää läsnä olevien henkilöiden mahdollisesti (omilta paikoiltaan suoritaman) oikeudenkäynnin nauhoittamisen jollain tavalla voivan vaarantaa oikeudenkäynnin häiriöttömän sujumisen. Itse asiassa se seikka, että minun suorittamaani nauhoittamiseen ei reagoitu käräjätuomarin taholta oikeudessa osoittaa nimenomaan itsessäänkin kiistattomasti sen, ettei siitä aiheutunut mitään häiriötä oikeudenkäynnille!

Laki ei tunne rangaistussäädöksiä luvattomasta taltioimesta ja on yleisesti hyväksytty ja tiedossa oleva asia, ettei luvattomasta taltioimisesta seuraa mitään tosiasiallista seuraamusta salista poistamista lukuunottamatta (ja sekin vain jos tuomari huomaa taltioimisen). Olen nauhoittanut salaa ja julkaissut aina kaikki lukuisat oikeudenkäynnit, joissa olen ollut osallisena tai yleisönä, eikä koskaan niistä ole määrätty mitään sanktiota juurikin tästä syystä. Myöskään kenellekään muulle henkilölle ei ole koskaan määrätty järjestyssakkoa samasta teosta juurikin tästä syystä. Hiljaa, omalta paikaltaan huomaamatta tehty nauhoitus ei aiheuta järjestyshäiriöitä oikeudenkäynnissä ja jos se aiheuttaisi, ne huomattaisiin ja niihin voitaisiin puuttua heti oikeudenkäynnissä. Korjakoffin tulkinta koko järjestyssakkoasiasta on täysin yleisestä oikeudellisesta linjasta poikkeava, eikä se perustu lakiin. Koska järjestyssakon määräämiseen laissa olevat perusteetkaan eivät siis luonnollisestikaan täyty tapauksessani, tulee järjestyssakko kumota ja oikeuden korvata minulle tähän ajanhukkaan kulunut aikani esittämäni vaatimusten mukaisesti.


(4.) Määrätty 1000€ järjestyssakko on maksimirangaistus. Kyseinen summa on
määrältään on täysin kohtuuton olosuhteisiin nähden ja se tosiasia huomioon ottaen, että mitään järjestyshäiriötä ei aiheutunut salissa, eikä asian käsittely keskeytynyt,pitkittynyt tai vaarantunut millään muotoa. Määräämällä 1000€ sakko tämänlaisesta teosta annetaan vahva signaali siitä, että oikeuskäsittelyn aikana oikeussalissa huutaminen, juoksentelu, solvaaminen, epäsopiva kielenkäyttö ylipäätään, mellakointi tai mitkä tahansa muutkin huomiota herättävät ja oikeudenkäyntiä vaarantavat menettelyt ovat tietyllä tapaa "vähemmän haitallisia" tekoja, kuin hiljaa paikallaan istuminen ja nauhoittaminen, koska niistähän ei voida enää enempää sanktioida kuin mitä minua on tästä sanktioitu. Mikäli hovioikeus ei kumoa järjestyssakkoa, vaan katsoo sen minulle voitavan määrätä, pyydän oikeutta kohtuullistamaan summan esimerkiksi 100€ suuruiseksi, myös "Valitus ja vaatimukset" kohdassa nro 5. mainittuihin syihinkin vedoten.


TODISTELU

Nimeän todistajaksi Oulun käräjäoikeuden laamanni Antti Savelan. Pyydän hovioikeutta järjestämään todistajan kuulemisen puhelimitse tai videoyhteyden välityksellä oikeudenkäynnin ajaksi. Todistelun teemat:
- Aamulehden 11.11.2016 kirjoitus, jossa Savelaa haastateltu.
- Mikä on käytäntö luvattoman nauhoittamisen rankaisemisen suhteen?
- Mihin lakiin tai ohjeeseen tämä käytäntö perustuu?
- Onko tiedossa muita ihmisiä tai vastaavia tapauksia, joissa järjestyssakko
olisi määrätty, esim. Aamulehden kirjoituksessa mainittu Junes Lokkan
tapaus?
- Mikä on järjestyssakon määräämisen tarkoitus?
- Mikä on käytännössä kohtuullinen järjestyssakko eri tilanteissa?


RATKAISUSTA TIEDOTTAMINEN

Pyydän, että käräjäoikeus tiedottaa ratkaisustaan minulle sähköpostitse ja kirjallisesti lähettäjätiedoissa mainittuihin osoitteisiin ja liittää mukaan mahdolliset muutoksenhakuohjeet.

Markus Jansson
Raumalla 28.7.2018

18. heinäkuuta 2018

Helsingin käräjäoikeuden laamanni ei vastaa ja rikkoo hallintolain 8§

Muistanette lähettämäni viestit Helsingin käräjäoikeuden laamani Tuomas Nurmelle järjestyssakkokaustiin liittyen? No, lähetin tänään vielä yhden sähköpostin, koska ei ole kuulunut mitään vastausta. Sähköpostini alla:
Hei! 
En ole saanut vastausta kysymykseeni teiltä vieläkään. Käsittääkseni kohtuullisen vastauksen aika on 14 vuorokautta, joten kiirettä pukkaa kohta, kun on tuo viikonloppukin edessä. Eli kenen puoleen minun sitten pitää kääntyä, jos teidän käräjäoikeuden tuomari toimii yleistä oikeuskäytäntöä ja jopa laki vastaan? 
Muistutetaanpa teitä, mitä sanoo hallintolaki 6.6.2003/434
"8§ Neuvonta
Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Neuvonta on maksutonta. Jos asia ei kuulu viranomaisen toimivaltaan, sen on pyrittävä opastamaan asiakas toimivaltaiseen viranomaiseen." 
Markus Jansson,
Rauma
En pidättele hengitystä vastausta odotellessa, koska on selvää, että Suomen viranomaiset eivät noudata sen enempää lakeja kuin hyviä hallintomenettelyitäkään. Eivät ainakaan minun tai muiden polttomerkittyjen ihmisten kohdalla. 

13. heinäkuuta 2018

Maksisakko tuli nauhoittamisesta - 1000 euroa!

Ei näille touhuille voi kuin nauraa! Mitja Korjakoff lätkäisi 1000 euron, eli maksimisuuruisen, sakon, koska nauhoitin oikeudenkäynnin ilman lupaa. Kyseessä on todellakin suurin rangaistus, mitä voidaan antaa, eli jos olisin esimerkiksi hyppinyt pöydillä, huudellut herjoja, heitellyt tuoleja tai pöytiä pitkin seiniä tai ulostanut tuomari Korjakoffin naamalle, niin sekään ei voisi määritelmällisesti olla tätä pahempi järjestysrikkomus. Suomessa pahin järjestyshäiriö, minkä voi ikinä tehdä oikeussalissa, on istua hiljaa paikoillaan ja nauhoittaa oikeudenkäynti. Antakaa tuon upota hetken aikaa nuppiinne kun mietitte sitä, miten paljon Suomessa todellakin sananvapautta vihataan!

Kuten jo sanottua aiemmin, tämä sakko ei perustu lakiin vaan on puhtaasti Korjakoffin omasta (perä)päästään repimä persekivun tuotos. Kenellekään muulle ei ole koko Suomessa milloinkaan määrätty moista sakkoa moisesta syystä, vaan päinvastoin, myönnetty, ettei semmoista voi määrätä. Mutta silti minulle sellainen määrättiin. Huppista keikkaa. Tämä on tavallaan hyvää reaaliteettiterapiaa lampaille aiheesta "Onko laki sama Markus Janssonille ja muille" ja "Voiko oikeuslaitokseen luottaa / voivatko viranomaiset tuomita ihmisiä ilman perustetta?". Valitettavasti tuntuu olevan helmiä sioille, koska lampaat eivät torjuntareaktioissaan kykene tätäkään tajuamaan millään ja siksipä ovatkin asiasta hipihiljaa. Edes "kansallismieliset" eivät uskalla tästä asiasta puhua sanaakaan, koska tyhmässä lapsenuskossaan YHÄ luottavat viranomaisiin ja oikeuslaitokseen, eivätkä halua myöntää olleensa ja olevansa yhä väärässä. Syvä hiljaisuus vain on laskeutunut koko tämänkin asian ylle. Hohhoijaa.

Tulen tietenkin valittamaan asiasta hovioikeuteen ja valitus on suurinpiirtein sama, minkä jo tuonne Korjakoffin ignoroimaksi lähetin, mutta sillä erolla, että tulen nimeämään asiassa kuultavaksi tuon lausumassanikin mainitsemani laamannin, joka saa sitten selittää hovioikeudelle, miten asian laita on ja iskeä jauhoja suuhun Korjakoffille. Tuskinpa sekään mitään muuttaa, koska tosiasioillahan ei tunnetusti ole mitään merkitystä, jos Markus Jansson on syytettyjen penkillä, mutta saapahan siitä hieman persekipua lisää aikaan.

Nyt tietenkin enää puuttuu se, että joku päättää perustaa minulle jonnekin nettiin jonkun ketjun, jossa mukamas kerätään minulle näitä sakkorahoja, jotta minut voidaan sitten taas tuomita laittomasta rahankeräyksestä, vaikken ole moiseen mitenkään taaskaan osallistunut. Kun sitten taas siitäkin tulee tuomio, niin ei muuta kuin taas joku perustaa uuden ketjun pystyyn samasta asiasta jonnekin, jne. niin loputon käräjäsuma ja loputon sakkosuma on taattu minulle. Näin tää menee. Eikös ole hieno maa tämä Suomi?9. heinäkuuta 2018

Lausumani järjestyssakkoasiassa

Tämmöinen lausuma lähti matkaan Helsingin käräjäoikeudelle tähän juttuun liittyen. Eikä tämä jää tähän. Odotellaan nyt päätöstä tähän ja sitten tehtailemaan Korjakoffista asianmukaiset rikosilmot jne. mm. virkavelvollisuuden rikkomisesta jne. kun keksii päästään tämmöisiä lakiin perustamattomia turhuuksia ja haaskaa mm. minun aikaani moiseen paskaan.HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS                                                 LAUSUMA

Lähettäjä
Markus Mikael Jansson 
(Tarkemmat yhteystiedot deletoitu)

Asia
Lausuma asiassa R 18/4821 - Järjestyssakon tuomitseminen
29.6.2018 Helsingin käräjäoikeus.

Oikeudenkäyntimaksusta 
(Tarkemmat perustelut oikeudenkäyntimaksun perimättä jättämisestä deletoitu)

Korvausvaatimus
Pyydän oikeutta korvaamaan minulle lausumispyynnön noutamis,
laatimis, tarkastuttamis, lähettämis, jne. kuluina 8 tunnin työpanokseni
mukaan
120€ päätöksen antamispäivästä lukien 30 vuorokauden
sisällä laillisine korkoineen lähettäjätiedoissa mainitulle tilille.

Lausuman kanta
Kiistän käräjätuomari Mitja Korjakoffin määräämän järjestyssakon laillisuuden ja vaadin sen hylkäämistä.

Haluan myös mainita, että käräjätuomari Korjakoff ei ole esittänyt, eritellyt tai edes perustellut mitenkään, mihin lain kohtaan ja millä perusteella hän tarkkaan ottaen perustaa koko järjestyssakon määräämisensä. Järjestyssakko voi perustua vain lakiin, eikä ole osoitettu, että se tässä tapauksessa sellaiseen perustuisi, puhumattakaan, että olisi perusteltu, miksi se perustuisi johonkin tiettyyn määriteltyyn lain kohtaan, joka pitäisi sitten vielä erikseen osoittaa. Tämä tekee myös lausumani antamisesta nähdäkseni kohtuutonta, kun en tarkkaan ottaen edes tiedä, mihin olen lausumassa ja millä perusteella. Järjestyssakko tulee jo pelkästään tältäkin osin hylätä perustelemattomana, perusteettomana ja kohtuuttomana.

Haluan lisäksi mainita, että en myöskään ymmärrä, mitä tarkoitetaan tällä lakiteknistä jargonia pursuavalla toteamuksella lausuntopyynnössä (eikä osannut kukaan Helsingin käräjäoikeudestakaan sanoa, kun asiaa sieltä tiedustelin):
"Jos Te ette ole määräajassa antanut pyydettyä lausumaa tai jos siinä ei selvästi käy ilmi Teidän kantanne niihin kysymyksiin, joista lausuma on pyydetty, käräjäoikeus voi ottaa huomioon kehotuksen noudattamatta jättämisen harkitessaan oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta."
Kuten Korjakoff hyvin on tietoinen, en ehdi tässä ajassa saada oikeusapua itselleni tässä asiassa, joten katson tämän kohdan olevan merkityksetön ja jopa suoranaisesti uhkaus, jossa minua pelotellaan perusteettomasti jollain (MV-lehteen liittyvien tms.?) oikeudenkäyntikulujen maksattamisella, jos en lähetä vastinettani. Sain lausumapyynnön vain oman aktiivisuuteni vuoksi jo 2.7.2018 ja vastaus pitää olla annettuna jo 10.7.2018, mikä on erittäin lyhyt aika ja kohtuutonta siltäkin osin.

Oudoksun myös sitä, että asiasta on ilmeisesti tarkoitus Korjakoffin päättää 11.7.2018, vaikka hän on tietojeni mukaan vielä tuolloin kesälomallaan. Onko Korjakoff jo tehnyt ja kirjannut päätöksen järjestyssakostani ennen kuin hän on saanut minun lausumaani asiaan liittyen? Mikäli näin on asian laita, kyse on törkeästä oikeusturvani loukkaamisesta ja törkeästä menettelytapavirheestä ja sakko tulee jo tälläkin perusteella hylätä.

Tämä kaikki yllä oleva (ja myös alla myöhemmin perusteltu) osoittaa minusta erittäin epäammatillista, normaaleista oikeuskäytännöistä räikeästi poikkeavaa ja jopa rikollista toimintaa tuomari Mitja Korjakoffilta.

Lausuman perustelu
Suullisen käsittelyn taltioinnista sanotaan laissa oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa 30.3.2007/370:
4 luku Suullinen käsittely
21 § Suullisen käsittelyn taltiointi
Muu kuin tuomioistuin saa julkisessa suullisessa käsittelyssä valokuvata, nauhoittaa ja muulla tavoin tallentaa sekä siirtää teknisin menetelmin kuvaa ja ääntä vain puheenjohtajan luvalla ja hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti."

On huomioitavaa, että kyseisen 21§ rikkomisesta ei ole säädetty mitään rangaistusta tai seuraamusta missään laissa. Näin myös asiantuntijat vahvistavat:
"Ongelma on siinä, ettei julkisen oikeudenkäynnin kuvaaminen ole laissa kielletty. Siitä ei voi rangaista. Oikeuden puheenjohtaja voi enintään poistaa kuvaus- tai tallennuskieltoa uhmaavan salista."

Se tosiasia, että nauhoittamisesta oikeussalissa ilman- tai vastoin puheenjohtajan lupaa ei voida rangaista, käy myös ilmi esimerkiksi tästä uutisesta, jossa Oulun käräjäoikeuden laamanni Antti Savelaa on haastateltu:
Lännen Median lehdet kertoivat kaksi viikkoa sitten, että maahanmuuttovastainen aktivisti Junes Lokka kuvasi salaa Oulun suurta huomiota saaneen insestioikeudenkäynnin ja julkisti luvatta tekemänsä tallenteet netissä. Videoilla ei näy oikeussalin tapahtumia, mutta keskustelut ovat tallenteilla kuultavissa. Lokka toimi luvatta, sillä oikeuden puheenjohtaja salli kuvaamisen oikeussalissa vain oikeuden istunnon aluksi. Oulun käräjäoikeuden laamannin Antti Savelan mukaan oikeudenkäynnin puheenjohtaja kävi Lokan julkistamat videot läpi ja tarkisti onko niihin tallennettu myös oikeudenkäynnin salassapidettäviä osia.
- Näin ei ole tapahtunut, joten asia on meidän osalta loppuun käsitelty. Meillä ei ole lain mukaan mahdollista alkaa muihin toimenpiteisiin, Savela sanoo.


KYSEISEN OIKEUSKÄSITTELYN TALTIOINTIA KOSKEVAN LAIN RIKKOMISESTA EI OLE OLEMASSA MITÄÄN RANGAISTUSSÄÄDÖKSIÄ. TALTIOIMINEN OIKEUSSALISSA ILMAN LUPAA TAI VASTOIN KIELTOA EI OLE RIKOS, EIKÄ SIITÄ VOIDA ASETTAA MITÄÄN SEURAUSTA TAI RANGAISTUSTA, PAITSI KORKEINTAAN SALISTA POISTAMINEN, MIKÄLI PUHEENJOHTAJA HAVAITSEE NAUHOITTAMISEN KESKEN OIKEUDENKÄYNNIN. JÄRJESTYSSAKKO TULEE TÄTEN HYLÄTÄ.

Järjestyssakosta sanotaan oikeudenkäymiskaaressa 1.1.1734/4:
14.luku asian käsittelystä oikeudessa
6 § (31.3.2006/244)
Tuomioistuimen puheenjohtaja on velvollinen valvomaan järjestyksen noudattamista istunnossa ja antamaan tätä varten tarvittavat määräykset. Puheenjohtaja voi määrätä istuntosalista poistettavaksi sen, joka häiritsee käsittelyä tai käyttäytyy muutoin sopimattomasti.

7 § (31.3.2006/244)
Joka
1) ei noudata puheenjohtajan 6 §:n nojalla antamia määräyksiä,
2) käyttää istunnossa tai tuomioistuimeen annetussa kirjoituksessa tuomioistuimen arvoa loukkaavaa tai muutoin sopimatonta puhe- tai kirjoitustapaa taikka
3) muutoin häiritsee käsittelyä tai käyttäytyy sopimattomasti,
voidaan tuomita maksamaan enintään 1 000 euron suuruinen järjestyssakko.
...
Tuomioistuin määrää 1 ja 2 momentissa tarkoitetut seuraamukset omasta aloitteestaan. Seuraamuksen määrääminen ei estä nostamasta syytettä samasta teosta, jos siitä on muualla laissa säädetty rangaistus. Järjestyssakkoa ja säilöön ottamista koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

Eduskunnan lakivaliokunnan mietintö 1/2006 vp kertoo, missä tilanteissa ko. järjestyssakkoa on tarkoitus käyttää:
"Tuomioistuimen olisi mahdollista määrätä häiritsevästi käyttäytyvälle henkilölle järjestyssakko."

Minun tapaukseeni ei päde 14. luvun 7§ 1. momentissa mainittu puheenjohtajan 6§ nojalla antamat määräykset, koska ne voivat koskea vain oikeudenkäynnin järjestyksen noudattamista koskevia määräyksiä tai salista poistamiskäskyn noudattamatta jättämistä. Järjestyksen noudattaminen tarkoittaa esimerkiksi salissa liikkumista, saliin asettumista, käsittelyn aloittamista, yleisön poistamista salista, käsittelyn päättämistä, puheenvuorojen jakoa ja niin edelleen. Näitä minä en ole rikkonut. Puheenjohtajan määräämä taltiointikielto EI OLE järjestyksen noudattamista koskeva määräys, eli 6§ liittyvä määräys, vaan se on laissakin määritelty täysin eri kohdassa (4. luku 21§), eikä siihen ole edes viitattu mitenkään tässä lain kohdassa. Minua ei ole myöskään käsketty poistumaan ko. salista ko. käsittelyssä, joten poistamiskäskyn noudattamatta jättäminenkään ei päde minuun.

Lienee selvää, että minun tapaukseeni ei päde 7§ 2. momentissa mainittu epäsopivien puhuminenkaan, sillä en puhunut käsittelyssä mitään paria pikaista naapurille kuiskaamista lukuunottamatta, joita puheenjohtaja, tai kukaan muukaan ei edes voinut kuulla ja joista minulle ei edes huomautettu käsittelyn aikana.

Näin ollen ainoa teoreettinen peruste, jolla Korjakoff perustelee käsittämätöntä järjestyssakon määräämistään voinee olla tuo 7§ 3. momentissa mainittu "muutoin häiritsee käsittelyä tai käyttäytyy sopimattomasti". Kiistän tämän tulkinnan: Nauhurin pitäminen päällä taskussani, kun istun paikallani hiljaa, ei voi olla "käsittelyn häiritsemistä", koska mitään häiriötä ei aiheutunut (ja jos olisi aiheutunut, Korjakoff olisi varmasti poistattanut minut salista tai huomauttanut asiasta, mitä hän ei tehnyt).

7§ 3. momentissa mainittu "sopimaton käytös" ei sekään päde minuun, sillä se, että istun hiljaa määrätyllä paikallani päällä oleva nauhuri taskussani ei voi olla "sopimatonta käytöstä". Käytös jo terminä edellyttää aktiivista, sillä hetkellä näkyvää tai kuuluvaa toimintaa, joka vaikuttaa siinä tilanteessa muihin tai on muiden paikallaolijoiden havaittavissa, mitä minun toimintani ei ollut (ja jos se olisi ollut, Korjakoff olisi varmasti poistattanut minut salista tai huomauttanut asiasta, mitä hän ei tehnyt).

Koska käräjätuomari ei edes havainnut toimintaani oikeussalissa oikeusprosessin aikana, toimintani ei voinut olla sen enempää 7§ 3. monentissa määriteltyä käsittelyä häiritsevää, kuin sopimatonta käytöstäkään, sillä käsittelyä häiritsevä tai sopimaton käytös olisi määritelmällisestikin ollut jotain, joka on havaittavissa ja puututtavissa. Oikeudenistunnonaikaisen havainnon ja puuttumisen puute osoittaa, ettei 7§ 3. momenttikaan voi koskea minun tapaustani.

Eduskunnan lakivaliokunnan mietintö 1/2006 vp toteaa selkeästi, että järjestyssakko on tarkoitettu käytettäväksi vain häiritsevästi käyttäytyvän henkilön ojentamiseen. Koska en käyttäytynyt häiritsevästi oikeudenkäynnissä, perusteita järjestyssakon määräämiselle ei ole.

Laki ei tunne rangaistussäädöksiä luvattomasta taltioimesta ja on yleisesti hyväksytty ja tiedossa oleva asia, ettei luvattomasta taltioimisesta seuraa mitään tosiasiallista seuraamusta salista poistamista lukuunottamatta (ja sekin vain jos tuomari huomaa taltioimisen). Olen nauhoittanut salaa ja julkaissut aina kaikki lukuisat oikeudenkäynnit, joissa olen ollut osallisena tai yleisönä, eikä koskaan niistä ole määrätty mitään sanktiota juurikin tästä syystä. Korjakoffin tulkinta asiasta on täysin yleisestä oikeudellisesta linjasta poikkeava, eikä se perustu lakiin. Koska järjestyssakon määräämiseen perusteetkaan eivät siis luonnollisestikaan täyty tapauksessani, tulee järjestyssakko kumota ja oikeuden korvata minulle tähän ajanhukkaan kulunut aikani esittämäni vaatimusten mukaisesti.

Ratkaisusta tiedottaminen
Pyydän, että käräjäoikeus tiedottaa ratkaisustaan minulle sähköpostitse ja kirjallisesti lähettäjätiedoissa mainittuihin osoitteisiin ja liittää mukaan mahdolliset muutoksenhakuohjeet.

Markus Jansson
Raumalla 9.7.2018

Laamanni vastasi ja väistää vastuunsa

Sain vastauksen Helsingin käräjäoikeuden laamannilta lähettämääni sähköpostiin Mitja Korjakoffin määräämään järjestyssakkoon liittyen. Sepäs onkin hauskaa luettavaa. Alla saamani viesti:
Viite: Sähköpostiviestinne 5.7.2018 (kantelu Mitja Korjakoffin toiminnasta) 
Käräjäoikeuden tuomarit ovat lainkäyttötoiminnassaan riippumattomia. Allekirjoittanut ei voi puuttua yksittäisen tuomarin vireillä olevassa lainkäyttöasiassa tekemiin ratkaisuihin. 
Kirjoituksestanne ilmenee, että olette jättämässä käräjäoikeudelle lausuman ja että ratkaisu asiassa on ilmoitettu annettavaksi 11.7.2018. Asiassa ei antamienne tietojen perusteella siten näytä tehdyn sellaista ratkaisua, josta voisitte kannella tai valittaa. Kun asia on ratkaistu, voitte halutessanne saattaa asian siinä annettavan muutoksenhakuohjauksen mukaisesti valitusteitse hovioikeuden käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi. 
Kirjoituksenne ei anna puoleltani aihetta enempiin toimenpiteisiin.
Tuomas Nurmi
laamanni
Ja tämmöisen viestin lähetin vielä vastapalloon ja odotan mielenkiinnolla vastausta:
Hei! 
Eli siis ette tee mitään, vaikka olette nyt tietoisia, että tuomarinne toimii mitä ilmeisemmin yleistä oikeuskäytäntöä ja lakia vastaan? Mielenkiintoista. 
Osannette siinä tapauksessa varmastikin kertoa, kenen puoleen minun pitäisi kääntyä, kun tuomari toimii yleistä oikeuskäytäntöä ja lakia vastaan teidän tuomioistuimessanne? Kuka siitä sitten vastaa ja miten? 
Markus Jansson
PS. Kannattaa lukea Helsingin käräjäoikeuden työjärjestys, jossa todetaan selvästi etusivulla:"Laamanni valvoo oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta tuomioistuimen ratkaisuissa." Jokainen voi miettiä, kuuluukohan siten laamannin toimenkuvaan valvoa, että oikeusperiaatteita noudatetaan yhdenmukaisesti ja voiko laamanni sulkea silmänsä siltä, että taas kerran laki on Markus Janssonille eri kuin mitä se on muille suomalaisille?

5. heinäkuuta 2018

Sähköpostini Helsingin käräjäoikeuden laamannille Mitja Korjakoffin sooloiluun liittyen

Lähetin alla olevan sähköpostin helsingin käräjäoikeuteen ja osoitin sen laamanni Tuomas Nurmelle. Odotan mielenkiinnolla, josko saan mitään vastausta ja jos, niin mitä. Kysehän on tästä mielipuolisuudesta.
Tervehdys 
Osallistuin yleisönä käräjäoikeuden istuntoihin 26-27.6.2018 (R 18/4821), joissa tuomarina oli Mitja Korjakoff. Nauhoitin salaa taskussani olleella nauhurilla kyseiset istunnot ja julkaisin ne myöhemmin. Tämä on toki vastoin tuomarin ohjeita ja lakia, mutta laki ei tunne asiassa mitään rangaistussäädöksiä. Pikaisenkin nettikatsauksenkin pohjalta löytyy lukuisia artikkeleita, joista käy ilmi, että vaikka oikeudenkäynnin salaa nauhoittaa vastoin puheenjohtajan määräystä, asiassa ei voida antaa mitään rangaistusta tai seuraamusta. Näin ovat useat ihmiset tehneet vuosikaudet ja asia on myönnetty ongelmaksi, koska laki ei anna mahdollisuutta minkäänlaiseen rangaistusseuraamukseen. Ainoa seuraamus voi olla salista poistaminen, tai mikäli moiseen ei suostu, tällöin järjestyssakko, mutta tämäkin vain, mikäli tuomari huomaa toiminnan ja huomauttaa siitä oikeudenkäynnin aikana. Minun osaltani näin ei ollut, vaan Mitja Korjakoff määräsi minulle järjestyssakon jälkikäteen, 28.6. koska ei salissa kyseistä toimintaani huomannut.  
Kyseinen minulle määrätty järjestyssakko on siis ilmeisen laiton ja Korjakoffin pitäisi tämä asia tietää kyllä. Olen luonnollisesti antamassa asiasta virallisen lausuman 10.7. mennessä Helsingin käräjäoikeudelle, mikäli ko. sakkoa ei sitä ennen peruta perusteettomana ja laittomana. 
Toivon, että otatte pikimiten asian puheiksi Korjakoffin kanssa ja ojennatte ja ohjeistatte häntä perumaan kyseisen sakon ja toimimaan jatkossa lakia noudattaen. 
Tiedän, että Korjakoff on parhaillaan kesälomalla, mikä tekeekin erittäin mielenkiintoiseksi sen seikan, että hänen pitäisi kuitenkin antaa päätös järjestyssakosta 11.7. siis yhä ollessaan kesälomallaan! En käsitä, miten tämä voi olla edes teoriassa mahdollista, ellei sitten Korjakoff ole tässäkin asiassa rikkomassa lakia, eli toisin sanoen jo kirjoittanut ja pistänyt sakon jo tosiasiallisesti eteenpäin ENNEN kesälomalle lähtöään. Tämä tarkoittaisi, että kyseessä on jo vakava oikeusturvani ja oikeusperiaatteiden rikkomus, mikäli minulta pyydetään lausumaa asiassa, josta on jo tosiasiallisesti tehty Korjakoffin taholta päätös tätä ennen! Toivon, että selvitätte myös tämän asian ja ryhdytte asiassa sen vaatimiin oikaisu- ja kurinpitotoimiin Korjakoffia vastaan, mikäli tämäkin asia osoittautuu paikkaansa pitäväksi. 
yst. terveisin
Markus Jansson,
Rauma

1. heinäkuuta 2018

Järjestyssakko tulossa oikeudenkäynnin nauhoittamisesta - vain minulle!

Sain tänään (kyllä, sunnuntaina) soiton haastemieheltä. On kuulemma järjestyssakko määrätty ja asiaan liittyvää paperihommaa (eli vastaanotto ja valitus) pitäisi sitten hoitaa. En ole vielä ehtinyt moista hakemaan, mutta oletettavaa on, että järjestyssakko on tullut Ilja Janitskin oikeudenkäynnin nauhoittamisestani.

Lakihan sanoo:
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa 30.3.2007/370

4 luku Suullinen käsittely
21 § Suullisen käsittelyn taltiointi
Muu kuin tuomioistuin saa julkisessa suullisessa käsittelyssä valokuvata, nauhoittaa ja muulla tavoin tallentaa sekä siirtää teknisin menetelmin kuvaa ja ääntä vain puheenjohtajan luvalla ja hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti.
Lain rikkomisesta ei ole kuitenkaan olemassa rangaistussäädöstä, eli vaikka tuota lakia rikkoo, ei syyllisty mihinkään rikokseen ks. esim. tämä ja tämä. Toki, eihän kukaan väitäkään minun syyllistyneen tarkkaan ottaen rikokseen, kyseessähän on järjestyssakko. Mutta mikä on järjestyssakko?

Lakihan sanoo:
Oikeudenkäymiskaari 1.1.1734/4

14.luku asian käsittelystä oikeudessa
6 § (31.3.2006/244)
Tuomioistuimen puheenjohtaja on velvollinen valvomaan järjestyksen noudattamista istunnossa ja antamaan tätä varten tarvittavat määräykset. Puheenjohtaja voi määrätä istuntosalista poistettavaksi sen, joka häiritsee käsittelyä tai käyttäytyy muutoin sopimattomasti.
7 § (31.3.2006/244)
Joka
1) ei noudata puheenjohtajan 6 §:n nojalla antamia määräyksiä,
2) käyttää istunnossa tai tuomioistuimeen annetussa kirjoituksessa tuomioistuimen arvoa loukkaavaa tai muutoin sopimatonta puhe- tai kirjoitustapaa taikka
3) muutoin häiritsee käsittelyä tai käyttäytyy sopimattomasti,
voidaan tuomita maksamaan enintään 1 000 euron suuruinen järjestyssakko.
Eli järjestyssakko voidaan määrätä vain, jos 
A) Ei noudata puheenjohtajan järjestyksen noudattamista varten antamia määräyksiä. 
B) Ei poistu salista kun puheenjohtaja sitä vaatii.
C) Käyttää sopimatonta kieltä.
D) Muutoin häiritsee käsittelyä tai käyttäytyy sopimattomasti.

Mikähän noista sopii mukamas salaa nauhoittamiseeni?
A) Nauhoittaminen ei riko järjestyksen noudattamista varten annettuja määräyksiä, ts. "Istukaa tuonne, olkaa hiljaa siellä takarivissä, jne.", koska se ei liity oikeussalin järjestykseen mitenkään. Toki jos juoksen ympäri oikeussalia nauhoittamassa, se rikkoo järjestystä, mutta näinhän minä en tehnyt.
B) Minua ei ole pyydetty poistumaan oikeussalista.
C) En käyttänyt sopimatonta kieltä oikeussalissa.
D) En muutoin häirinnyt käsittelyä, enkä käyttäytynyt sopimattomasti. Jos joku keksii, miten taskussani tai repussani ollut nauhuri voi, kenenkään edes tietämättä, häiritä järjestystä tai käyttäytyä sopimattomasti niin kertokaa ihmeessä.

Summa summarum:
Oikeudessa ei saa nauhoittaa tai kuvata ilman puheenjohtajan lupaa. Jos tätä rikkoo, puheenjohtaja voi poistaa salista sen havaittuaan ja jos tätä ei noudata, voi tulla järjestyssakko (tai jonkin tulkinnan mukaan ehkä jopa heti jos rikkoo järjestystä). Rikosoikeudellista seuraamusta ei ole. Rangaistusta ei ole.

Joten mihin lakiin perustuen minulle on voitu määrätä järjestyssakko?PS. Miksei Junes Lokkalle määrätty järjestyssakkoa, kun hän kuvasi oikeussalissa ilman lupaa? Onko taas kerran Markus Janssonia kohtaan aivan eri lain tulkinta ja muoto kuin mitä muita ihmisiä kohtaan on? Vai onko kyse vaan todella hämärän tuomarin Mitja Korjakoffin mielivallasta?