9. heinäkuuta 2018

Lausumani järjestyssakkoasiassa

Tämmöinen lausuma lähti matkaan Helsingin käräjäoikeudelle tähän juttuun liittyen. Eikä tämä jää tähän. Odotellaan nyt päätöstä tähän ja sitten tehtailemaan Korjakoffista asianmukaiset rikosilmot jne. mm. virkavelvollisuuden rikkomisesta jne. kun keksii päästään tämmöisiä lakiin perustamattomia turhuuksia ja haaskaa mm. minun aikaani moiseen paskaan.HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS                                                 LAUSUMA

Lähettäjä
Markus Mikael Jansson 
(Tarkemmat yhteystiedot deletoitu)

Asia
Lausuma asiassa R 18/4821 - Järjestyssakon tuomitseminen
29.6.2018 Helsingin käräjäoikeus.

Oikeudenkäyntimaksusta 
(Tarkemmat perustelut oikeudenkäyntimaksun perimättä jättämisestä deletoitu)

Korvausvaatimus
Pyydän oikeutta korvaamaan minulle lausumispyynnön noutamis,
laatimis, tarkastuttamis, lähettämis, jne. kuluina 8 tunnin työpanokseni
mukaan
120€ päätöksen antamispäivästä lukien 30 vuorokauden
sisällä laillisine korkoineen lähettäjätiedoissa mainitulle tilille.

Lausuman kanta
Kiistän käräjätuomari Mitja Korjakoffin määräämän järjestyssakon laillisuuden ja vaadin sen hylkäämistä.

Haluan myös mainita, että käräjätuomari Korjakoff ei ole esittänyt, eritellyt tai edes perustellut mitenkään, mihin lain kohtaan ja millä perusteella hän tarkkaan ottaen perustaa koko järjestyssakon määräämisensä. Järjestyssakko voi perustua vain lakiin, eikä ole osoitettu, että se tässä tapauksessa sellaiseen perustuisi, puhumattakaan, että olisi perusteltu, miksi se perustuisi johonkin tiettyyn määriteltyyn lain kohtaan, joka pitäisi sitten vielä erikseen osoittaa. Tämä tekee myös lausumani antamisesta nähdäkseni kohtuutonta, kun en tarkkaan ottaen edes tiedä, mihin olen lausumassa ja millä perusteella. Järjestyssakko tulee jo pelkästään tältäkin osin hylätä perustelemattomana, perusteettomana ja kohtuuttomana.

Haluan lisäksi mainita, että en myöskään ymmärrä, mitä tarkoitetaan tällä lakiteknistä jargonia pursuavalla toteamuksella lausuntopyynnössä (eikä osannut kukaan Helsingin käräjäoikeudestakaan sanoa, kun asiaa sieltä tiedustelin):
"Jos Te ette ole määräajassa antanut pyydettyä lausumaa tai jos siinä ei selvästi käy ilmi Teidän kantanne niihin kysymyksiin, joista lausuma on pyydetty, käräjäoikeus voi ottaa huomioon kehotuksen noudattamatta jättämisen harkitessaan oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta."
Kuten Korjakoff hyvin on tietoinen, en ehdi tässä ajassa saada oikeusapua itselleni tässä asiassa, joten katson tämän kohdan olevan merkityksetön ja jopa suoranaisesti uhkaus, jossa minua pelotellaan perusteettomasti jollain (MV-lehteen liittyvien tms.?) oikeudenkäyntikulujen maksattamisella, jos en lähetä vastinettani. Sain lausumapyynnön vain oman aktiivisuuteni vuoksi jo 2.7.2018 ja vastaus pitää olla annettuna jo 10.7.2018, mikä on erittäin lyhyt aika ja kohtuutonta siltäkin osin.

Oudoksun myös sitä, että asiasta on ilmeisesti tarkoitus Korjakoffin päättää 11.7.2018, vaikka hän on tietojeni mukaan vielä tuolloin kesälomallaan. Onko Korjakoff jo tehnyt ja kirjannut päätöksen järjestyssakostani ennen kuin hän on saanut minun lausumaani asiaan liittyen? Mikäli näin on asian laita, kyse on törkeästä oikeusturvani loukkaamisesta ja törkeästä menettelytapavirheestä ja sakko tulee jo tälläkin perusteella hylätä.

Tämä kaikki yllä oleva (ja myös alla myöhemmin perusteltu) osoittaa minusta erittäin epäammatillista, normaaleista oikeuskäytännöistä räikeästi poikkeavaa ja jopa rikollista toimintaa tuomari Mitja Korjakoffilta.

Lausuman perustelu
Suullisen käsittelyn taltioinnista sanotaan laissa oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa 30.3.2007/370:
4 luku Suullinen käsittely
21 § Suullisen käsittelyn taltiointi
Muu kuin tuomioistuin saa julkisessa suullisessa käsittelyssä valokuvata, nauhoittaa ja muulla tavoin tallentaa sekä siirtää teknisin menetelmin kuvaa ja ääntä vain puheenjohtajan luvalla ja hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti."

On huomioitavaa, että kyseisen 21§ rikkomisesta ei ole säädetty mitään rangaistusta tai seuraamusta missään laissa. Näin myös asiantuntijat vahvistavat:
"Ongelma on siinä, ettei julkisen oikeudenkäynnin kuvaaminen ole laissa kielletty. Siitä ei voi rangaista. Oikeuden puheenjohtaja voi enintään poistaa kuvaus- tai tallennuskieltoa uhmaavan salista."

Se tosiasia, että nauhoittamisesta oikeussalissa ilman- tai vastoin puheenjohtajan lupaa ei voida rangaista, käy myös ilmi esimerkiksi tästä uutisesta, jossa Oulun käräjäoikeuden laamanni Antti Savelaa on haastateltu:
Lännen Median lehdet kertoivat kaksi viikkoa sitten, että maahanmuuttovastainen aktivisti Junes Lokka kuvasi salaa Oulun suurta huomiota saaneen insestioikeudenkäynnin ja julkisti luvatta tekemänsä tallenteet netissä. Videoilla ei näy oikeussalin tapahtumia, mutta keskustelut ovat tallenteilla kuultavissa. Lokka toimi luvatta, sillä oikeuden puheenjohtaja salli kuvaamisen oikeussalissa vain oikeuden istunnon aluksi. Oulun käräjäoikeuden laamannin Antti Savelan mukaan oikeudenkäynnin puheenjohtaja kävi Lokan julkistamat videot läpi ja tarkisti onko niihin tallennettu myös oikeudenkäynnin salassapidettäviä osia.
- Näin ei ole tapahtunut, joten asia on meidän osalta loppuun käsitelty. Meillä ei ole lain mukaan mahdollista alkaa muihin toimenpiteisiin, Savela sanoo.


KYSEISEN OIKEUSKÄSITTELYN TALTIOINTIA KOSKEVAN LAIN RIKKOMISESTA EI OLE OLEMASSA MITÄÄN RANGAISTUSSÄÄDÖKSIÄ. TALTIOIMINEN OIKEUSSALISSA ILMAN LUPAA TAI VASTOIN KIELTOA EI OLE RIKOS, EIKÄ SIITÄ VOIDA ASETTAA MITÄÄN SEURAUSTA TAI RANGAISTUSTA, PAITSI KORKEINTAAN SALISTA POISTAMINEN, MIKÄLI PUHEENJOHTAJA HAVAITSEE NAUHOITTAMISEN KESKEN OIKEUDENKÄYNNIN. JÄRJESTYSSAKKO TULEE TÄTEN HYLÄTÄ.

Järjestyssakosta sanotaan oikeudenkäymiskaaressa 1.1.1734/4:
14.luku asian käsittelystä oikeudessa
6 § (31.3.2006/244)
Tuomioistuimen puheenjohtaja on velvollinen valvomaan järjestyksen noudattamista istunnossa ja antamaan tätä varten tarvittavat määräykset. Puheenjohtaja voi määrätä istuntosalista poistettavaksi sen, joka häiritsee käsittelyä tai käyttäytyy muutoin sopimattomasti.

7 § (31.3.2006/244)
Joka
1) ei noudata puheenjohtajan 6 §:n nojalla antamia määräyksiä,
2) käyttää istunnossa tai tuomioistuimeen annetussa kirjoituksessa tuomioistuimen arvoa loukkaavaa tai muutoin sopimatonta puhe- tai kirjoitustapaa taikka
3) muutoin häiritsee käsittelyä tai käyttäytyy sopimattomasti,
voidaan tuomita maksamaan enintään 1 000 euron suuruinen järjestyssakko.
...
Tuomioistuin määrää 1 ja 2 momentissa tarkoitetut seuraamukset omasta aloitteestaan. Seuraamuksen määrääminen ei estä nostamasta syytettä samasta teosta, jos siitä on muualla laissa säädetty rangaistus. Järjestyssakkoa ja säilöön ottamista koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

Eduskunnan lakivaliokunnan mietintö 1/2006 vp kertoo, missä tilanteissa ko. järjestyssakkoa on tarkoitus käyttää:
"Tuomioistuimen olisi mahdollista määrätä häiritsevästi käyttäytyvälle henkilölle järjestyssakko."

Minun tapaukseeni ei päde 14. luvun 7§ 1. momentissa mainittu puheenjohtajan 6§ nojalla antamat määräykset, koska ne voivat koskea vain oikeudenkäynnin järjestyksen noudattamista koskevia määräyksiä tai salista poistamiskäskyn noudattamatta jättämistä. Järjestyksen noudattaminen tarkoittaa esimerkiksi salissa liikkumista, saliin asettumista, käsittelyn aloittamista, yleisön poistamista salista, käsittelyn päättämistä, puheenvuorojen jakoa ja niin edelleen. Näitä minä en ole rikkonut. Puheenjohtajan määräämä taltiointikielto EI OLE järjestyksen noudattamista koskeva määräys, eli 6§ liittyvä määräys, vaan se on laissakin määritelty täysin eri kohdassa (4. luku 21§), eikä siihen ole edes viitattu mitenkään tässä lain kohdassa. Minua ei ole myöskään käsketty poistumaan ko. salista ko. käsittelyssä, joten poistamiskäskyn noudattamatta jättäminenkään ei päde minuun.

Lienee selvää, että minun tapaukseeni ei päde 7§ 2. momentissa mainittu epäsopivien puhuminenkaan, sillä en puhunut käsittelyssä mitään paria pikaista naapurille kuiskaamista lukuunottamatta, joita puheenjohtaja, tai kukaan muukaan ei edes voinut kuulla ja joista minulle ei edes huomautettu käsittelyn aikana.

Näin ollen ainoa teoreettinen peruste, jolla Korjakoff perustelee käsittämätöntä järjestyssakon määräämistään voinee olla tuo 7§ 3. momentissa mainittu "muutoin häiritsee käsittelyä tai käyttäytyy sopimattomasti". Kiistän tämän tulkinnan: Nauhurin pitäminen päällä taskussani, kun istun paikallani hiljaa, ei voi olla "käsittelyn häiritsemistä", koska mitään häiriötä ei aiheutunut (ja jos olisi aiheutunut, Korjakoff olisi varmasti poistattanut minut salista tai huomauttanut asiasta, mitä hän ei tehnyt).

7§ 3. momentissa mainittu "sopimaton käytös" ei sekään päde minuun, sillä se, että istun hiljaa määrätyllä paikallani päällä oleva nauhuri taskussani ei voi olla "sopimatonta käytöstä". Käytös jo terminä edellyttää aktiivista, sillä hetkellä näkyvää tai kuuluvaa toimintaa, joka vaikuttaa siinä tilanteessa muihin tai on muiden paikallaolijoiden havaittavissa, mitä minun toimintani ei ollut (ja jos se olisi ollut, Korjakoff olisi varmasti poistattanut minut salista tai huomauttanut asiasta, mitä hän ei tehnyt).

Koska käräjätuomari ei edes havainnut toimintaani oikeussalissa oikeusprosessin aikana, toimintani ei voinut olla sen enempää 7§ 3. monentissa määriteltyä käsittelyä häiritsevää, kuin sopimatonta käytöstäkään, sillä käsittelyä häiritsevä tai sopimaton käytös olisi määritelmällisestikin ollut jotain, joka on havaittavissa ja puututtavissa. Oikeudenistunnonaikaisen havainnon ja puuttumisen puute osoittaa, ettei 7§ 3. momenttikaan voi koskea minun tapaustani.

Eduskunnan lakivaliokunnan mietintö 1/2006 vp toteaa selkeästi, että järjestyssakko on tarkoitettu käytettäväksi vain häiritsevästi käyttäytyvän henkilön ojentamiseen. Koska en käyttäytynyt häiritsevästi oikeudenkäynnissä, perusteita järjestyssakon määräämiselle ei ole.

Laki ei tunne rangaistussäädöksiä luvattomasta taltioimesta ja on yleisesti hyväksytty ja tiedossa oleva asia, ettei luvattomasta taltioimisesta seuraa mitään tosiasiallista seuraamusta salista poistamista lukuunottamatta (ja sekin vain jos tuomari huomaa taltioimisen). Olen nauhoittanut salaa ja julkaissut aina kaikki lukuisat oikeudenkäynnit, joissa olen ollut osallisena tai yleisönä, eikä koskaan niistä ole määrätty mitään sanktiota juurikin tästä syystä. Korjakoffin tulkinta asiasta on täysin yleisestä oikeudellisesta linjasta poikkeava, eikä se perustu lakiin. Koska järjestyssakon määräämiseen perusteetkaan eivät siis luonnollisestikaan täyty tapauksessani, tulee järjestyssakko kumota ja oikeuden korvata minulle tähän ajanhukkaan kulunut aikani esittämäni vaatimusten mukaisesti.

Ratkaisusta tiedottaminen
Pyydän, että käräjäoikeus tiedottaa ratkaisustaan minulle sähköpostitse ja kirjallisesti lähettäjätiedoissa mainittuihin osoitteisiin ja liittää mukaan mahdolliset muutoksenhakuohjeet.

Markus Jansson
Raumalla 9.7.2018

1 kommentti:

  1. Olisi jo korkea aika Suomessa heittää tyrmään rikollisia tuomareita.

    VastaaPoista