23. syyskuuta 2018

Valitukseni KKO:lle VKSV:n kostossa (rikokseen yllytys)

Sain siis aikoinaan käräjiltä tuomion, jonka mukaan talojen paloturvallisuusperusteista kirjoittaminen ja oikeusmurhatuomioista parodiointi = vastaanottokeskusten murhapolttoon yllyttämistä. Tein tästä mielipuolisesta oikeusmurhaamisesta (ja pikakäsittelystä) valituksen hovi"oikeuteen", joka antoi sille käsittelyluvan ja sittemmin hovi"oikeus" antoi tuomionsa, eli ns. "rikokseen yllyttämisessä".

Nyt tein asiasta valituslupahakemuksen ja valituksen korkeimpaan oikeuteen, jotka alla, vassokuu. Katsotaan, miten käy, vaikka tiedämme kyllä hyvin, miten tässäkin oikeusmurhassa käy...

KORKEIN OIKEUS                                                                                         VALITUSLUPAHAKEMUS

HAKIJA:
Markus Jansson

ASIA:
Pyydän valituslupaa asiassa R 17/932, Vaasan hovioikeuden 7.9.2018 antama tuomio 18/136863 "Julkinen kehottaminen rikokseen".

Pyydän oikeutta antamaan kappaleeni maksutta, kuten tähänkin asti olen viimeiset
muutamat vuodet saanut kaikissa jutuissani. Olen erittäin pienituloinen, vakavasti sairas
ja työkyvytön, kyseisen maksun periminen minulta on siten ilmeisen kohtuutonta
(Tuomioistuinlaki 11.12.2015/1455, 7§).

PERUSTEET:
Lain soveltamisen kannalta ja oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi asia on saatettava korkeimman oikeuden ratkaistavaksi. Annettu tuomio ja sen perusteet ovat normaalista selvästi poikkeavat alla kuvatuin osin.

1) Hovioikeuden tuomio rikkoo syyttömyysolettamaa (ks. hovioikeuden esittelijä Toni Värttön kannanotto), esittäen minut syylliseksi rikokseen sellaisella tavalla, jota syyttäjä ei ole mitenkään todistanut paikkaansa pitäväksi. Toisin sanoen, minua ei ole konkreettisesti osoitettu, eikä edes yritetty osoittaa syylliseksi siihen tekoon, josta langettava tuomio on kuitenkin annettu.

2) Hovioikeuden tuomio on perusteltu vastoin kyseisen lain hallituksen esityksen 6/1997 vp s. 110-111 vaatimuksia ko. rikoksen osalta (ks. hovioikeuden esittelijä Toni Värttön kannanotto). Toisin sanoen, tuomioni ei perustu lain henkeen ja tarkoitukseen, vaan on hovioikeuden oma, vastoin alkuperäistä lakia ja sen tulkintaa tehty, virheellinen tulkinta ko. laista.

3) Käräjäoikeuden ja sittemmin myös hovioikeuden tuomiossa on tehty perusteettomia, täysin todistamattomia ja falsifioimattomia oletuksia kirjoitukseni sisällöstä. Kyse on äärimmäisen pitkälle viedystä, mielestäni valheellisista tulkinnoista. Tuomio ei voi perustua oletuksiin, tulkintoihin ja perustelemattomiin väitteisiin vaan vain loogisesti perusteltuihin toteeksi osoitettuihin seikkoihin. Oikeuslaitoksen on toimittava oikeustieteen periaatteiden mukaisesti, eikä sen toiminta voi perustua todistamattomiin, puhumattakaan että falsifioimattomiin väitteisiin. Lisäksi kirjoittamiani tekstejä on tulkittava lainkäyttöperiaatteiden syyttömyysolettaman mukaisesti ja epäselvissä näyttöä koskevissa tapauksissa asia on ratkaistava syytetyn eduksi, eikä vahingoksi.

Markus Jansson
17.9.2018 RAUMA


KORKEIN OIKEUS                                                                                                            VALITUS

HAKIJA:
Markus Jansson

VAATIMUKSET:
Pyydän KKO:ta kumoamaan Vaasan hovioikeuden 7.9.2018 antaman tuomion 18/136863 "Julkinen kehottaminen rikokseen" (R 17/932) alla kerrotuin perustein.

Pyydän KKO:ta korvaamaan minulle valtion varoista päätöksen antamispäivästä lukien 30 vuorokauden sisällä laillisine korkoineen lähettäjätiedoissa mainitulle tilille asianajamiskulujani käräjäoikeuden osalta 200€ ja KKO osalta 88€, yhteensä 288€ (Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettu laki 11.7.1997/689, 9. luvun 1 a§).

Pyydän oikeutta antamaan kappaleeni maksutta, kuten tähänkin asti olen viimeiset
muutamat vuodet saanut kaikissa jutuissani. Olen erittäin pienituloinen, vakavasti sairas
ja työkyvytön, kyseisen maksun periminen minulta on siten ilmeisen kohtuutonta
(Tuomioistuinlaki 11.12.2015/1455, 7§).

PERUSTELU
(1.) Hovioikeuden tuomio rikkoo syyttömyysolettamaa (ks. hovioikeuden esittelijä Toni Värttön kannanotto), esittäen minut syylliseksi rikokseen sellaisella tavalla, jota syyttäjä ei ole mitenkään todistanut paikkaansa pitäväksi. Toisin sanoen, minua ei ole konkreettisesti osoitettu, eikä edes yritetty osoittaa syylliseksi siihen tekoon, josta langettava tuomio on kuitenkin annettu.

(2.) Hovioikeuden tuomio on myös perusteltu vastoin kyseisen lain hallituksen esityksen 6/1997 vp s. 110-111 vaatimuksia ko. rikoksen osalta (ks. hovioikeuden esittelijä Toni Värttön kannanotto). Toisin sanoen, tuomioni ei perustu lain henkeen ja tarkoitukseen, vaan on hovioikeuden täysin omaperäinen, vastoin alkuperäistä lakia ja sen tarkoitusta ja vakiintunutta tulkintaa tehty, virheellinen tulkinta ko. laista.

Hovioikeus perusteli sen, ettei yllä olevista seikoista muka tarvitsisi välittää mitään ja minut voitaisiin yhä tuomita langettavasti, pääsääntöisesti tällä:
"Kun kysymys on julkisesta kehotuksesta, ei voida kuitenkaan aina vaatia, että
näyttöä tällaisista konkreettisista valmistelutoimenpiteistä tai
suojautumistoimista esitetään. Ensisijaisesti arviointi perustuu esitettyyn
lausumaan sekä siihen liittyviin olosuhteisiin. Ei välttämättä ole mielekästä
esittää todistelua siitä, miten yleisö mahdollisesti on reagoinut tiettyyn
julkiseen lausumaan"

Yllä oleva lainaus hovioikeuden päätöksestä on hovioikeuden täysin oma ja oikeusperiaatteiden vastainen väite tuomiolle. Tämä väite ei myöskään perustu ennakkopäätöksiin tai hallituksen esitykseen ko. laista. Tämä väite ei kestä tieteellistä tarkastelua, koska se ei perustu tosiasioihin, eikä niistä tehtyihin loogisiin johtopäätöksiin, eikä se ole falsifioitavissa mitenkään. Hovioikeuden tuomion perustelu, kuten toki myös käräjäoikeudenkin tuomion perustelu, ei ole kestävällä pohjalla.

Hovioikeus katsoo oikeudekseen määritellä, että konkreettista todistetta "ei voida aina vaatia", vaan epäilty voidaan tuomita rikoksesta myös ilman konkreettista todistetta. Hovioikeus katsoo myös oikeudekseen määritellä, että (syyttäjällä) "ei välttämättä ole mielekästä esittää todistelua" syytettyä vastaan rikoksen osoittamiseksi. Hovioikeus katsoo oikeudekseen julistaa, että "lausumaan ja siihen liittyviin olosuhteisiin" vedoten voidaan ihminen tuomita ilman konkreettista rikoksen vaatimia todisteita ja todistelua.

Ilmeisesti ihminen voidaan jatkossa tuomita myös murhasta, vaikka ei ole osoittaa, että murhaa olisi tapahtunut, rikoksen tekovälinettä ei ole ja todistajia tapahtumalle ei ole. Riittää, että hovioikeus katsoo jonkin lausuman olevan sen sisältöinen ja sellaisessa olosuhteessa esitetty, että se "osoittaa" murhan tapahtuneen. Eihän voida aina vaatia, että näyttöä olisi tai että edes ulkopuolinen taho todistaisi asian olevan jotakin? Tämä on täysin kestämätön ja oikeusvaltioperiaatteiden vastainen toimintamenettely ja peruste tuomiolle.

Minulla ei niin ikään ole käänteistä todistustaakkaa, eikä minun tarvitse todistaa, mikä on ollut rikosilmoituksen tehneen henkilön motiivi rikosilmoituksensa tekemiseen. Syyttäjän olisi pitänyt todistaa, että motiivina oli aidosti pelko tai huoli siitä, että joku tekee ko. rikoksen kirjoitukseni perusteella, tai että jossain jokin taho on ryhtynyt johonkin toimiin kirjoitukseni johdosta, tai edes joku jossain olisi huolestunut kirjoituksestani. Tätä ei ole esitetty ja koko rikosilmoituksen tekijää ei ole missään vaiheessa edes kuultu asiasta. Tämän vuoksi on tulkittava syytetyn kannalta laventavasti, että motiivina on ollut jokin muu seikka, esimerkiksi minuun kohdistuva julkinen vainoaminen ja näin ollen lain mukainen määritelmä rikoksen ehtojen täyttymiselle ei täyty (ks. esittelijä Värttön kannanotto) ja tuomio pitää kumota.


(3.) Käräjäoikeuden ja sittemmin myös hovioikeuden tuomiossa on tehty perusteettomia, täysin todistamattomia ja falsifioimattomia oletuksia kirjoitukseni sisällöstä. Kyse on äärimmäisen pitkälle viedystä, mielestäni valheellisista tulkinnoista. Tuomio ei voi perustua oletuksiin, tulkintoihin ja perustelemattomiin väitteisiin ja kirjoittamiani tekstejä on tulkittava lainkäyttöperiaatteiden syyttömyysolettaman mukaisesti ja epäselvissä näyttöä koskevissa tapauksissa asia on ratkaistava syytetyn eduksi, eikä vahingoksi.

Esitin alla olevat jo perusteena vastineessani käräjäoikeuteen ja ne ovat yhä nähdäkseni validit perusteet siihen, miten käräjäoikeus ja sittemmin myöskin hovioikeus tulkitsi asioita virheellisesti:

"..on neuvottu yksityiskohtaisesti kuinka talon polttaminen parhaiten onnistuu"
Ei merkitse mitään, ei ole rikos, vaan yleisesti tiedossa oleva tosiasia. Vrt. "Jos
demlaludetta ampuu haulikolla lähietäisyydeltä, sen lemuavia saastaisia kappaleita lentää pitkin seiniä" tai "Ylinopeutta voi ajaa laittamalla autosta isomman vaihteen silmään ja painamalla kaasupoljinta.". - onko tuonkin sanominen julkisesti rikos? Oikeasti?

"Kirjoituksessa vastaanottokeskuksen polttamisen yrittämiseen on suhtauduttu hyväksyvästi ja suorastaan ihailevasti."
Perustelematon väite, tyhjänpäiväinen oletus syyttäjän ja oikeuden taholta. Näinkö huteralla tolalla Suomen oikeuslaitos on, että perusteeton oletus aikaansaa tuomion? Kyseessä on myös epätieteellinen väite, koska se on falsifioimaton. "...tieteellisiä ovat vain sellaiset väitteet, jotka on periaatteessa mahdollista osoittaa vääriksi jollain havainnoilla ". Tätä käräjäoikeuden väitettä ei ole mahdollista osoittaa mitenkään vääräksi millään havainnolla. Miten oikeus voi perustella tuomionsa epätieteellisesti?

"Kirjoituksessa sanamuodossa ei suoraan käsketä tai kehoiteta polttamaan
vastaanottokeskusta, vaan käytetään ilmaisua "Jos aiotte"."
Aivan. Joten mikä on rikos? Jossittelu? "Jos aiotte", kuten käräjäoikeudelle
lähettämässäni vastineessa totean, edellyttää aikomuksen olevan jo olemassa.
Aikomusta, joka on jo olemassa, ei voi "yllyttää". Käräjäoikeus ei ymmärrä suomea.

"50 litraa bensaa"
Puhdas heitto, piruilu demlamaisen oikeusjärjestelmämme mielipuolisista tuomioista, kun kerran puolikkaan lasolipullon heittämisestäkin saa samanlaisen tuomion. Nimenomaan viittaus tuohon puolikkaaseen lasolipulloon ja siitä saatavaan tuomioon on tässä se koko lausahduksen ja jutun ydin ja vertailukohta 50 litraan bensiiniä tulee juuri siitä, että sama tuomio tulee, on kyseessä sitten puolikas pullo lasolia tai 50 litraa bensiiniä.

"Kirjoituksen julkaisemisen aikoihin vastaanottokeskuksiin oli kohdistettu rikoksia…"
Perustelematon väite, tyhjänpäiväinen oletus, valhe suorastaan. Mitä uhkauksia? Ovatko ne seurausta minun kirjoituksestani? Onko osoittaa yhtään tapausta, että joku olisi minun kirjoitukseni toimesta ryhtynyt toimiin tai ollut oikeasti aikeissa ryhtyä toimiin vastaanottokeskuksia polttelemaan? Ei ole. JK: Matujen itse tekemät rikokset vastaanottokeskuksia kohtaan eivät kelpaa perusteluiksi.

"...yhteiskunnallinen ilmapiiri oli aiheeseen liittyen jännittynyt ja kärjistynyt."
Ymmärtääköhän käräjä/hovioikeus, millä tapaa tämmöinen oikeusmurhatuomio
"jännittää ja kärjistää" ilmapiiriä oikeuslaitosta kohtaan? Mitäpä, jos joku joku nyt
aikoo (huomatkaa sanamuoto) polttaa jonkun käräjäoikeuden tai hovioikeuden, tai siellä toimivan henkilön tästä hyvästä? Syyllistyykö käräjäoikeus nyt itse rikokseen? Kyseessä on myös epätieteellinen väite, koska se on falsifioimaton. "...tieteellisiä ovat vain sellaiset väitteet, jotka on periaatteessa mahdollista osoittaa vääriksi jollain havainnoilla ". Tätä käräjäoikeuden väitettä ei ole mahdollista osoittaa mitenkään vääräksi millään havainnolla. Miten oikeus voi perustella tuomionsa epätieteellisesti?

"...yksityiskohtaisesti neuvotaan tehokas tapa saada vastaanottokeskus syttymään."
Väärin, valhe. En ole "neuvonut" vastaanottokeskuksien polttoon, vaan yleisesti
ottaen talojen polttoon. Ja "neuvoa" on väärä termi, kyse on julkisesti ja yleisesti
tiedossa olevien asioiden kertomisesta ääneen, vrt. "Jos demlaludetta ampuu
haulikolla lähietäisyydeltä, sen lemuavia saastaisia kappaleita lentää pitkin seiniä" tai "Ylinopeutta voi ajaa laittamalla autosta isomman vaihteen silmään ja painamalla kaasupoljinta.".

"...ollut omiaan lisäämään riskiä…"
Täysin tyhjänpäiväistä, perusteetonta oletusta. Kyseessä on myös epätieteellinen väite, koska se on falsifioimaton. "...tieteellisiä ovat vain sellaiset väitteet, jotka on periaatteessa mahdollista osoittaa vääriksi jollain havainnoilla ". Tätä käräjäoikeuden väitettä ei ole mahdollista osoittaa mitenkään vääräksi millään havainnolla. Miten oikeus voi perustella tuomionsa epätieteellisesti?

"Vaikka kirjoituksen sanamuodossa ei suoraan kehoiteta vastaanottokeskuksen
polttamiseen, on kirjoitus kuitenkin asiayhteys, sävy ja kokonaisuus huomioon
ottaen sellainen, että se rikoslain 17 luvun 1 §:n tarkoittamalla tavalla houkuttelee rikoksen tekemiseen."
Täysin tyhjänpäiväistä, perusteetonta oletusta. Kyseessä on myös epätieteellinen väite, koska se on falsifioimaton. "...tieteellisiä ovat vain sellaiset väitteet, jotka on periaatteessa mahdollista osoittaa vääriksi jollain havainnoilla ". Tätä käräjäoikeuden väitettä ei ole mahdollista osoittaa mitenkään vääräksi millään havainnolla. Miten oikeus voi perustella tuomionsa epätieteellisesti?

"Kirjoitus on myös ollut omiaan herättämään pelkoa ja levottomuutta eli kirjoitus on vaarantanut yleistä järjestystä ja turvallisuutta."
Ketkä ovat pelänneet tai tulleet levottomiksi kirjoitukseni johdosta? Kun puhutaan yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta, olettaisin, että pitäisi osoittaa suuri joukko ihmisiä, jotka voivat perustellusti kertoa, miten he ovat pelänneet tai tulleet levottomiksi juuri tästä nimenomaisesta kirjoituksesta. Yksittäinen henkilö tai edes pieni ryhmä ei kelpaa. Tälläistä ryhmää ei ole esittää, joten väite on perusteeton. Mikä tahansa televisiouutinen voi ja herättääkin pelkoa ja levottomuutta ihmisissä. Onko Yleisradion, MTV:n, jne. toimittajia syytetty rikokseen yllyttämisestä, koska he ovat aiheuttaneet tosiasioiden julkisella kertomisella yleisössä pelkoa ja levottomuutta, eli siis vaarantaneet yleistä järjestystä ja turvallisuutta? Ei ole. Joten miksi minut on asiasta tuomittu? Koko väite on muutenkin täysin tyhjänpäiväistä, perusteetonta oletusta. Kyseessä on myös epätieteellinen väite, koska se on falsifioimaton. "...tieteellisiä ovat vain sellaiset väitteet, jotka on periaatteessa mahdollista osoittaa vääriksi jollain havainnoilla ". Tätä käräjäoikeuden väitettä ei ole mahdollista osoittaa mitenkään vääräksi millään havainnolla. Miten oikeus voi perustella tuomionsa epätieteellisesti?

Yhtenä perusteena tuomiolle on siis todellakin käytetty sitä, että suhtauduin "ihailevasti" kyseiseen puolikkaan Lasol-pullon heittoon johonkin vastaanottokeskukseen. Käyttämäni lause oli:"Ihailtava ja kunnioitusta herättävä yritys, mutta" joka on sarkasmia ja nimenomaan vittuilua kyseisestä tökeröstä sähellyksestä, ei suinkaan sen kehumista tai ihailemista. Miksi ihailisin tai kehuisin tekoa, jota samassa kirjoituksessa haukun tehottomaksi, huonoksi ja totean, ettei tuollaisella tempulla mitään taloa voi saada poltettua lainkaan (joka oikeuden mukaan oli kuitenkin se, mitä hain takaa)? Täysin epäloogista. Sinällään se, mitä mieltä minä olen jostain tapahtuneesta asiasta, ei kyllä liity mitenkään siihen, olenko yllyttänyt jotakin tekemään jotain vai en, joten en ymmärrä, miksi oikeus edes toi tätä asiaa esille tuomiossaan?

Käräjäoikeus ja hovioikeus eivät halua myöntää kirjoitustani siksi, mikä se oli: Sarkastista pilkkaa oikeuslaitostamme ja erilaisia tuhopolttoja kohtaan, joissa kantaväestöön kuuluva oikeusmurhataan puolikkaasta Lasol-pullosta, mutta koko vastaanottokeskuksen polttamista yrittänyt ulkomaalainen ei saa teostaan mitään rangaistusta. Kirjoituksessani tuon nimenomaan esille, että tehty tuhopolttoyritys ei luonut mitään todellista vaaraa kyseiselle vastaanottokeskukselle, vaan jos joku, kyseisessä tapauksessa ollut henkilö esimerkiksi, oikeasti haluaisi jonkin talon polttaa (en edelleenkään maininnut vastaanottokeskuksen polttamisesta mitään, vaikka oikeus niin valehteleekin minun sanoneen), puolikas Lasol-pullo ulko-oveen ei sitä tee, vaan tuli pitää saada tarttumaan esimerkiksi talon kattorakenteisiin tms. muuhun paloturvallisesti vaaralliseen paikkaan. Vertaus oli olennainen, jotta lukija ymmärtäisi, mikä ero on heittää puolikas Lasol-pullo oveen tai viedä 50 litraa bensiiniä talon ullakolle ja sytyttää se palamaan. Ja jotta lukija ymmärtäisi, että oikeusmurhien vuoksi on tuomion kannalta ilmeisesti samantekevää, heittääkö puolikkaan Lasol-pullon oveen vai viekö 50 litraa bensiiniä ullakolle, koska tuomiohan on samaa luokkaa molemmissa tapauksissa (ainakin jos tekijänä on kantaväestön edustaja).

Joka vuosi liikenne vaatii lukuisia kuolenuhreja ja usein syynä on ylinopeus. En kuitenkaan ilmeisesti syyllisty rikokseen, jos "opastan miten voi ajaa ylinopeutta", eli kerron, että laittamalla isomman vaihteen silmään ja painamalla kaasua voi autolla päästä vaikkapa 130km/h, jos ylinopeutta haluaa jostain syystä ajaa. Jostain syystä tämä ei ole rikokseen yllyttämistä, vaikka yllä olevilla perusteilla tulkittuna sen pitäisi sitä olla, koska kyllähän on "olemassa ilmeinen vaara, että joku jossain jo ennestään liikenteessä törttöilevä innostuu kokeilemaan neuvoani ja syyllistyy siten ylinopeuteen ja liikenteen vaarantamiseen, mahdollisesti seurauksena ollessa jopa kuolonuhreja." Joka vuosi huumeet vaativat lukuisia kuolenuhreja. En kuitenkaan ilmeisesti syyllisty rikokseen, jos "opastan miten voi käyttää huumeita", eli kerron, että laittamalla kannabissätkän huuliensa väliin, sytyttämällä sen ja imemällä siitä henkosia saa huumausainetta kehoonsa, jos jostain syystä haluaa kannabista käyttää. En myöskään ilmeisesti syyllisty rikokseen, jos kerron, että heroiinin voi sulattaa vedellä lusikassa pienen liekin päällä ja vetää sen neulalla ruiskuun ja edelleen ruiskusta ruiskuttaa suoneen, jos jostain syystä heroiinia haluaa käyttää. Kuitenkin, jos sarkastisesti kerron, miten talon voi sytyttää tehokkaasti palamaan ja vittuilen puolikkaan Lasol-pullon talon oveen heittäneille, se on muka muitta mutkitta rikokseen yllyttämistä.

Markus Jansson
17.9.2018 RAUMA

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti