8. syyskuuta 2018

Hovioikeus antoi päätöksensä VKSV:n kostossa - Ähäkutti!


Sain siis aikoinaan käräjiltä tuomion, jonka mukaan talojen paloturvallisuusperusteista kirjoittaminen ja oikeusmurhatuomioista parodiointi = vastaanottokeskusten murhapolttoon yllyttämistä. Tein tästä mielipuolisesta oikeusmurhaamisesta (ja pikakäsittelystä) valituksen hovi"oikeuteen", joka antoi sille käsittelyluvan. No, nyt sain viestiä oikeusmurhalaitokselta: Hovi"oikeus" antoi tuomionsa VKSV:n kostojutussa, eli ns. "rikokseen yllyttämisessä". 

Jutun esittelijänä hovi"oikeudessa" toiminut Toni Värttö oli sitä mieltä, että syyte pitää hylätä! Perusteet olivat samankaltaiset, joita minä esitin vastineessani, ts. mitään todellista vaaraa yllytyksestä johtuen ei ole voitu osoittaa olleen (no ei tietenkään, koska yllytystä ei ole tapahtunut), joten rikoksen tunnusmerkistö ei täyty. Värttö totesi myös, että syyttäjällä on todistustaakka siitä, että moinen vaara olisi oikeasti ollut ja tätä todistustaakkaa syyttäjä ei ole täyttänyt. Syyttömyysolettamuksen mukaisesti ei minua voida pitää syyllisenä rikokseen ilman näyttöä, vaikka kuinka koko oikeusmurhalaitos niin haluaakin koko ajan tehdä. Ja Värttö teki monta muutakin hyvää huomiota, kuten esimerkiksi tämän:"Selvittämättä on myös jäänyt, onko rikosilmoituksen tekijä tehnyt ilmoituksen, koska hän on pelännyt rikoksen tapahtuvan vai mahdollisesti muista syistä." (Jokainen tietää, hovioikeuden esittelijäkin sen selvästi tässä vihjaa, että tämänkin rikosilmoituksen takana on eräs minua vainoava häiriintynyt stalkkeri.)

Alla ko. esittelijän mietintö kokonaisuudessaan:
Esittelijän mietintö asiassa (R 17/932)

Hovioikeuden esittelijä Toni Värttö:

Olen samaa mieltä enemmistön kanssa siitä, että Janssonin kirjoitusta voidaan
pitää rikoslain 17 luvun 1 §:n 1 momentista ilmenevän tunnusmerkistön
mukaisena houkutteluna rikoksen tai sen rangaistavan yrityksen tekemiseen
sekä siitä, että säännöksen tarkoittaman vaarantamisen tulee olla konkreettista.
Siitä, onko kirjoitus tunnusmerkistön tarkoittamalla tavalla aiheuttanut vaaran
säännöksen 1 momentin 1 tai 2 kohtien mukaisten seurauksien aiheutumisesta,
lausun seuraavasti: 
Julkinen kehottaminen rikokseen säännöksen tunnusmerkistöön sisältyvien
käsitteiden soveltaminen edellyttää tulkintaa, jota koskee rikosoikeudellinen

laillisuusperiaate. Rikoslakia ei ole sallittua tulkita laventavasti eikä rikoslaille
tule tulkinnalla vahvistaa sisältöä, joka ei ole sopusoinnussa lain tarkoituksen
kanssa tai johtaa ennakoimattomaan lopputulokseen. 
Lain esitöissä todetaan kyseisen kriminalisoinnin suhteesta sananvapauteen,
että pitkälle menevät tai väljät sananvapauden rikosoikeudelliset rajoitukset

ovat kyseenalaisia sananvapauden kannalta. Perusteita ilmaisuvapauteen
vaikuttaviin kriminalisointeihin on silloin, kun julkiset esiintymiset eivät ole
pelkästään mielipiteenilmaisuja vaan niillä on myös havaittavia seurauksia
yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vaarantumisena. Tunnusmerkistön
tarkoittaman vaarantamisen arviointia koskien todetaan, että vaara kehotuksen
tai houkuttelun mukaisen rikoksen tekemisestä voidaan päätellä esimerkiksi
siitä, että joku tai jotkut ryhtyvät valmistelemaan sellaista rikosta tai heidän
lausumistaan tai muusta käyttäytymisestään voidaan päätellä heidän
todennäköisesti ryhtyvän kehotuksen tai houkuttelun mukaiseen rikokseen.
Kehotus tai houkuttelu vaarantaisi yleistä järjestystä tai turvallisuutta
esimerkiksi silloin, kun kehotus tai houkuttelu herättää yleisön keskuudessa
pelkoa tai levottomuutta tai kun sen johdosta mahdollisesti tehtävän rikoksen
kohteet joutuvat ryhtymään erityistoimiin suojautuakseen rikokselta. (HE
6/1997 vp s. 110 - 111) 
Lain esitöistä ilmenevä lain tarkoitus sekä yllä laillisuusperiaatteesta lausuttu
huomioon ottaen katson, että nyt kysymyksessä olevan tunnusmerkistön

mukaisen vaarantamisen täyttyminen edellyttää ilmaisulta havaittavaa ja
todennettavaa vaikuttavuutta tai seurauksia. 
Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan rikosasiassa
kantajan on näytettävä ne seikat, joihin hänen rangaistusvaatimuksensa

perustuu. Säännöksen 2 momentin mukaan tuomion, jossa vastaaja tuomitaan
syylliseksi, edellytyksenä on, ettei vastaajan syyllisyydestä jää
varteenotettavaa epäilyä. 
Rikosasioissa sovellettavan syyttömyysolettaman mukaisesti todistustaakka
syyksi lukevan tuomion perustavista seikoista on syyttäjällä.

Syyttömyysolettamasta myös seuraa, että epäselvissä näyttöä koskevissa
tapauksissa on asia ratkaistava vastaajan eduksi. 
Edellä mainitun perusteella syyttäjän on esitettävä tässä asiassa riittävä näyttö
kirjoituksen aiheuttamasta vaarasta koskien houkuttelun mukaisen rikoksen tai

sen rangaistavan yrityksen tekemistä taikka yleisen järjestyksen ja
turvallisuuden selvästä vaarantamisesta. Yleisen järjestyksen tai turvallisuuden
vaarantamisen on tapahduttava säännöksen sanamuodon mukaisesti selvästi.
Mainitulla seikalla on merkitystä arvioitaessa sitä näyttöä, jonka perusteella
vastaajalle vaaditaan rangaistusta tunnusmerkistön 2 kohdan mukaisesti.
Totean, että turvapaikanhakijoita koskeva yhteiskunnallinen keskustelu on
ollut kirjoituksen julkaisemisen aikoihin kuumentunut ja
vastaanottokeskuksiin on kohdistunut tuhopolttoyrityksiä. Mainitulla seikalla
on merkitystä arvioitaessa vaaran aiheuttamista. Kirjoituksen ja vaaran
aiheuttamisen välisestä yhteydestä on edellä mainitusta seikasta huolimatta
oltava riittävä näyttö. 
Katson, ettei asiassa ole esitetty mitään näyttöä, josta voitaisiin luotettavasti
päätellä jonkun tai joidenkin todennäköisesti ryhtyvän houkuttelun mukaiseen

rikokseen tai sen rangaistavaan yritykseen Janssonin kirjoituksen vuoksi.
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaarantamisen osalta syyttäjä on
teonkuvauksessaan viitannut ulkopuolisen henkilön tekemään
rikosilmoitukseen. Asiassa ei ole edes väitetty, että rikosilmoituksen tekijä
olisi houkuttelun mukaisen rikoksen tekemisen todennäköisen kohdejoukon
piirissä. Selvittämättä on myös jäänyt, onko rikosilmoituksen tekijä tehnyt
ilmoituksen, koska hän on pelännyt rikoksen tapahtuvan vai mahdollisesti
muista syistä. Sanotun perusteella sekä aiemmin syyttömyysolettamasta
lausuttu huomioon ottaen katson, että pelkästään ulkopuolisen henkilön
tekemä rikosilmoitus ei yksistään ole riittävä osoitus siitä, että kirjoitus olisi
tunnusmerkistön edellyttämällä tavalla selvästi vaarantanut yleistä järjestystä
tai turvallisuutta. Vaikka edellä todetuin tavoin yhteiskunnallinen
keskusteluilmapiiri turvapaikanhakijoita koskien on ollut kuumentunut, on
yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vaarantamisen tapahduttava
tunnusmerkistön mukaisesti selvästi. 
Edellä mainituin perusteluin asiassa on jäänyt varteenotettava epäily siitä, että
Janssonin kirjoitus olisi aiheuttanut rikoslain 17 luvun 1 §:n 1 momentin 1

kohdan tarkoittamalla tavalla vaaran houkuttelun mukaisen rikoksen tai sen
rangaistavan yrityksen tekemisestä taikka että kirjoitus olisi mainitun
momentin 2 kohdan tarkoittamalla tavalla selvästi vaarantanut yleistä
järjestystä tai turvallisuutta. Näin ollen syyte tulisi hylätä.
No, tuomitsiko hovi"oikeus" esittelijän ja minun esityksen mukaan, tosiasiat ja oikeuskäytännöt huomioiden? No ei tietenkään tuominnut. Hovi"oikeus" piti käräjä"oikeuden" tuomion ennallaan. Näin tämä oikeusmurha aina toteutuu: Jos tuomari ei itse ollut demlalude, niin joku ylempänä nokkimisketjussa ollut demlalude sitten vain ilmoitti tälle mulkulle, että Jansson pitää tuomita tosiasioista riippumatta piste aamen tai sun ura katkeaa tähän. Tietenkin tämä selkärangaton oikeusmurhaaja tuomari sitten toimi, kuten käsketään. Ja eiköhän tämäkin esittelijä pistetä tästä "vastuuseen" tavalla tai toisella, pelkään pahoin, että faktoja laukovan esittelijän uraputki katkesi nyt tähän, kun meni "minua puolustamaan".

Oikeusmurhan takana ovat kihlakunnansyyttäjä Arto Mikkonen ja hovi"oikeuden"neuvos Annette Laukkonen, hovi"oikeuden"neuvos Kirsi Häkkinen ja Ma. hovi"oikeuden"neuvos Yvonne Strömsholm (kaikki jotain suvakkiämmiä?). Käräjien oikeusmurhastahan vastasi käräjätuomari Markku Lindqvist. Lisää nimiä mustalle listalleni "tiedätte kyllä mihin tarkoitukseen", onneksi olkoon vaan teillekin ja tähän asiaan palataan vielä, voitte olla varmoja!

No nyt sitten ensitöikseni KKO:hon taas valitusta väsäämään. Valituksen perusteet ovat aivan selvät ja käyvät ilmi hyvin tuosta esittelijän esityksestä. Voinkin melkein suoraan kopioida ne sieltä. Hovi"oikeus" rikkoo selvästi yleistä oikeusperiaatetta (syyttömyysolettama), ei noudata yleistä laintulkintaa rikokseen yllyttämisestä, sekä kasaa minulle käänteisen todistustaakan. Kuten esittelijä sanoi, oikeus ei ole voinut osoittaa rikosilmoituksen takana olevan oikeaa huolta ja pelkoa, joka olisi sen vaatimus, koska kyseessähän on erään minua häiriköivän häiriintyneen stalkkaajan tekemä rikosilmoitus. Pitääkin nostaa vähän tuota korvausvaatimusta, jotta sieltä irtoaisi useampi satanen minulle vaivanpalkkaa tästä hyvästä.

Tässä on nyt hauska bonus tuosta johtuen:
Pyydän poliisilta alkuperäisen rikosilmoituksen (jossa näkyy sen tekijä) ja julkaisen sen tänne blogiini, jotta koko maailma saa tietää kyseisen häirikön nimen ja muut tiedot. Minun kuuluu nyt saada ko. tiedot ihan virallisena paperina, koska ne ovat olennaiset osoittaessani, ettei rikosilmoituksen takana ole mitään kenenkään pelkoa, vaan minuun kohdistuva häiriköinti. Ja kun minä julkaisen KKO:n valitukseni, ne ovat tietenkin siinä sitten mukana luonnollisestikin. Se on sitten voivoi tälle häirikölle, että nyt hänen tietonsa paljastuvat koko maailmalle, eikä kyse ole enää mistään minun "epäilyistäni" häirikön nimen suhteen, vaan ihan ehdottoman varmaa poliisin kertomaa.
Alla vielä koko pumaska kiinnostuneille:


1 kommentti:

 1. -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
  Hash: SHA256

  > Pyydän poliisilta alkuperäisen rikosilmoituksen
  > (jossa näkyy sen tekijä) ja julkaisen sen tänne
  > blogiini,

  Nyt tuo tekijä tietenkin tehtailee uuden rikosilmoituksen sinusta, että suunnittelet rikollisessa mielessä julkaisevasi hänen nimensä.

  Onhan tällainen "oikeuden" käyminen yksi tapa käyttää henkisiä resursseja, mutta oikeutta tällä ei saa.


  -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
  Version: GnuPG v2

  iJwEAQEIAAYFAluTxVgACgkQDmZXr8OzRkO7qAQApbOpHJHv9LbI8hdQKrPT6Gen
  77565OPvjSQiO7AXhSCG5Vmb8jtT+5OTfjepJ9zlK518zxGLUobCEUKINsa2V2Pj
  A2lhPTLlviYNsEZ5PBvqJyDJKurNYHbPYNRsOmhDS+dMniR8cwVotgcKpKetpBT1
  VgnUXyZ8JFmxiyHAx2Y=
  =n7Sg
  -----END PGP SIGNATURE-----

  VastaaPoista