7. elokuuta 2018

Helsingin käräjäoikeus väistää edelleen vastuunsa

Surkuhupaisaa. Lähetin sähköpostia Helsingin käräjäoikeuden laamannille liittyen Mitja Korjakoffin määräämään laittomaan järjestyssakkoon. Laamanni vastasi ja väisti vastuunsa, eli ei suostunut kertomaan, kenelle kuuluu lainkäytön yhdenvertaisuuden valvonta ja tuomarin laittomien toimien valvonta jos ei muka hänelle, joten lähetin uuden sähköpostin hänelle, muistuttaen hallintolain 8§:stä. No tänään tuli vastaus vihdoin.
Markus Jansson

Olette 18.7.2018 lähettänyt Helsingin käräjäoikeuden laamannille alla olevan sähköpostiviestin. Olette kannellut yksittäisestä lainkäyttöasiasta, johon laamanni Nurmi on aiemmassa viestissään vastannut. Asianne on 11.7.2018 ratkaistu ja ratkaisuun on annettu muutoksenhakuohjaus. Teillä on siten halutessanne mahdollisuus hakea ratkaisuun muutosta valittamalla Helsingin hovioikeuteen. Tämän johdosta käräjäoikeus ei lausu asiassa enemmälti.
Toimeksi saaneena
Timo Kaksonen
hallinnollinen lakimies, administrativ jurist, administrative lawyer
Helsingin käräjäoikeus/Helsingfors tingsrätt/Helsinki District Court
Porkkalankatu 13, PL 650, FI-00181 Helsinki
Puh/tel. +358 (0)29 56 44921
+358 (0)50 434 0744
E-mail: timo.kaksonen@oikeus.fi
Eli siis tämä hallinnollinen lakimies Timo Kaksonen väittää, että Helsingin käräjäoikeuden laamanni Tuomas Nurmi muka vastasi kysymykseeni:""Kenen puoleen minun sitten pitää kääntyä, jos teidän käräjäoikeuden tuomari toimii yleistä oikeuskäytäntöä ja jopa laki vastaan?" tällä viestillä:
Viite: Sähköpostiviestinne 5.7.2018 (kantelu Mitja Korjakoffin toiminnasta) 

Käräjäoikeuden tuomarit ovat lainkäyttötoiminnassaan riippumattomia. Allekirjoittanut ei voi puuttua yksittäisen tuomarin vireillä olevassa lainkäyttöasiassa tekemiin ratkaisuihin. 
Kirjoituksestanne ilmenee, että olette jättämässä käräjäoikeudelle lausuman ja että ratkaisu asiassa on ilmoitettu annettavaksi 11.7.2018. Asiassa ei antamienne tietojen perusteella siten näytä tehdyn sellaista ratkaisua, josta voisitte kannella tai valittaa. Kun asia on ratkaistu, voitte halutessanne saattaa asian siinä annettavan muutoksenhakuohjauksen mukaisesti valitusteitse hovioikeuden käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi. 
Kirjoituksenne ei anna puoleltani aihetta enempiin toimenpiteisiin.
Tuomas Nurmi
laamanni
Onkohan noin? Voitteko osoittaa minulle pölvästille, missä kohdassa tuossa viestissä laamanni kertoo, kuka vastaa oikeudenkäytön ja tuomareiden laillisuusvalvonnasta käräjäoikeuksissa, jos ei hän ja kuka vastaa kun tuomari rikkoo lakia? Minä kun en semmoista sieltä löydä. Se, että itse järjestyssakosta on mahdollisuus valittaa hovioikeuteen (kuten teinkin), on tietenkin täysin eri asia kuin se, kuka vastaa oikeudenkäytön ja tuomareiden laillisuusvalvonnasta käräjäoikeuksissa!

Toki, mehän tiedämme, kuka vastaa oikeudenkäytön selkopäisyydestä käräjäoikeuksissa, sehän lukee selvästi Helsingin käräjäoikeuden työjärjestyksessä:"Laamanni valvoo oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta tuomioistuimen ratkaisuissa." mutta on todella mielenkiintoista, että Helsingin käräjäoikeuden laamanni Tuomas Nurmi ei tätä tiedä tai osaa kertoa, eikä hän myöskään osaa kertoa, kenen puoleen minun tulee kääntyä, kun tuomari rikkoo lakia.

Yllätyittekö? Minä en.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti