22. helmikuuta 2008

Kanteluni eduskunnan oikeuskanslerille internet-sensuurista

Asia: Kantelu poliisin toteuttamasta internet-sivustojen ennakkosensuurista

Keskusrikospoliisi (KRP) ylläpitää salaista estolistaa väitetysti lapsipornografiaa sisältävistä verkkosivustoista lain lapsipornografian levittämisen estotoimista perusteella. Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella pyydän oikeuskansleria tarkastelemaan lain soveltamista yleisesti sekä perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista kyseistä lakia sovellettaessa erityisesti seuraavien kysymysten kannalta:



1)
PL 12 § sisältää ehdottoman ennakkosensuurin kiellon, jota ei voi esimerkiksi Turun yliopiston tulkinnan (Lausuntokooste hallituksen esitysluonnoksesta 9.6.2006, Liikenne- ja Viestintäministeriön Viestintämarkkinaosasto) mukaan kiertää. Lisäksi Turun yliopiston antaman lausunnon mukaan ”ennakollisten esteiden osalta PL 12::n kvalifioitu lakivaraus mahdollistaa tavallisella lailla säädettävän vain kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia”.

Olisiko laki lapsipornografian levittämisen estotoimista pitänyt säätää perustuslain säätämisjärjestyksessä, jotta se olisi sopusoinnussa PL 12 § ja muun lainsäädännön ja perusoikeuksien kanssa?



2)
Laki ohjaa teleyrityksiä toimimaan sensuroinnissa ”vapaaehtoisesti”. Tässä tapauksessa poliisi on virkatoimena pyrkinyt ohjaamaan teleyritysten yksityiseen liiketoimintaan liittyvää toimintaa ja päätöksentekoa myötävaikuttamalla aktiivisesti ja tavalla, jolloin on katsottavissa, että kyse ”oikeuden” käyttämisestä teleyrityksissä ei ole ollut tosiasiallisesti vapaaehtoisesta harkinnasta, vaan virkamiesten tahdon ulottamisesta yritysten liiketoiminnan piiriin. Vapaaehtoisuuden ollessa kyseenalaista ovat sensuurilistasta päättäneet virkamiehet voineet tosiasiallisesti puuttua tarpeettoman paljon perustuslaissa turvattuun elinkeinovapauteen.



3)
Lain soveltamisessa ilmeisimmin käytetään perusteena poliisilain 1 §:n tulkintaa, jonka seurauksena rekisterimerkinnän tekeminen mielletään tosiasialliseksi hallintotoiminnaksi. On kuitenkin huomattava, että poliisilain 1 §:n sääntely poliisin tehtävistä ei perusta poliisille yleistoimivaltaa, vaan määrittää poliisin tehtäviä: poliisin toimivaltuuksista säädetään poliisilaissa ja muualla lainsäädännössä erikseen (ks. myös HE 57/1994vp). Länsimaisessa oikeusvaltiossa poliisilla ei ole yleistoimivaltaa tehtäviensä toteuttamiseen. Poliisin toiminta tapauksissa on epäselvällä, harmaalla alueella, ja toiminta ei nähdäkseni perustu poliisilaissa säädettyihin tehtäviin.

Tältä osin pyydän myös tarkastelemaan, onko tapauksessa virkamiehet ylittäneet toimivaltuutensa eritoten edistäessään kotimaassa olevan sivuston sensurointia.




4)
Lain tarkoituksena on ollut estää tahaton pääsy lapsipornosivustoille. Tosiasiallisesti sensuuritoimenpiteiden kohteeksi on joutunut DNS-toteutukseen perustuvan sensuroinnin myötä tiettävästi myös nimipalveluiden MX-tietueet, ja näin ollen virkatoimena päätetyt sensuurilistat ovat mahdollisesti estäneet sähköpostiliikenteen sensuurilistan palvelimille. Tältä osin tulisi tarkastella perusoikeuksien toteutumista sähköisessä viestinnässä.




5)
Poliisilain 4 § mukaan poliisimiehen on ilmoitettava henkilön vapauteen kohdistuvan toimenpiteen peruste toimeenpiteen kohteena olevalle tai tämän edustajalle. Kyseissä sivustojen sensurointitapauksissa poliisi on ilmeisimmin laiminlyönyt tämän, vaikka mahdollisuus olisi ollut informoida sivustojen ylläpitäjiä tai muita edustajia toimenpiteistä kohtuullisen vaivatta nimipalvelimissa olevien yhteystietojen avulla. Näin ollen on voinut syntyä tilanne, että julkista valtaa käyttäessä poliisimiehet eivät ole ryhtyneet poliisilain edellyttämiin toimenpiteisiin.



Huomioita koskien sensuroitujen sivustojen tilalle ilmestyvän, poliisin laatiman tiedotesivun ja sen alasivun ”Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin lapsipornografian levittämisen estotoimista” liittyen:

6)
Viranomainen, tässä KRP, ilmoittaa sensuroidun sivun kohdalla vain palautesähköpostiosoitteen. Sivustolta puuttuu myös tarkka tieto päätöksestä, jonka nojalla sivusto on lisätty sensuurilistalle. Lisäksi sivustolta puuttuu tiedot muutoksenhausta tai valituskielto/valituskelvottomuudesta. Tiedotteen alasivu on julkaistu vain suomeksi. Näin ollen tiedotteet ovat ilmeisimmin hallintolain palveluperiaatteiden ja muutoinkin hallintolain vastaisia.

7)
Kysymys-vastaus -alasivulla poliisi ilmoittaa eksplisiittisesti ”räjähdysaineita” käsittelevien sivujen olevien ”paheksuttavia”. Hallinnon oikeusperiaatteiden mukaisesti viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Hallintolain hyvän kielenkäytön vaatimuksen mukaan viranomaisen on käyqtettävä asiallista kieltä. Poliisin tehtävänä ei ole arvottaa sivustoja niiden ”paheksuttavuuden” vuoksi. Maininta räjähdysaineiden ”paheksuttavuudesta” on panetteleva ja halveksiva esimerkiksi räjähdysaineteollisuutta kohtaan ja tulee siksi poistaa sivustolta välittömästi. Oikeuskansleri voi myös ohjeistaa poliisia resurssisyistä keskittymään todelliseen rikostorjuntaan, eikä pohdiskelemaan filosofisesti eri asioiden subjektiivista paheksuttavuutta.

8)
Kysymys-vastaus -alasivulla poliisi ilmoittaa sivun lopussa: ”Copyright © 2008[Keskusrikospoliisi]. Kaikki oikeudet pidätetään.”. Vaikka poliisin touhutessa olisi kiva panna putkaan ja tutkintaan rikollisten lisäksi ”oikeudetkin”, ei tämänmoiset lausumat kuulu virallisdokumentteihin. Copyrightit eivät siis kuulu julkisiin viranomaisten laatimiin dokumentteihin, eikä liiemmin oikeuksien pidättelytkään. Oikeuskansleri voisi sanoa soosoo anonyymille dokumentin laatijalle taas kertaalleen ja ohjeistaa hänet alan peruskoulutukseen – tai ohjeistaa, että jatkossa dokumentteja laativat lakimiehet tai hallintotieteilijät, eivät yksittäiset innokkaat poliisimiehet.



Pyydän oikeuskansleria tutkimaan asian ja ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin.



2 kommenttia:

  1. Hienoa, että joku viitsii tehdä tuollaisia kanteluita. Tuon pohjalta, kun joku tekisi vielä lehtiartikkelin, niin saisi suuri yleisökin tietää kuinka läpimätä nykyinen systeemi on.

    Oletko muuten saanut niistä aikaisemmin tekemistäsi virallisista kanteluista mitään vastausta?

    VastaaPoista
  2. Tehy-kantelusta ei ole kuulunut muuta kuin se, että se on vastaanotettu.

    VastaaPoista